ELS QUATRE REIS HERODES
En el Nou Testament surten quatre reis Herodes, que moltes vegades es confonen.
HERODES EL GRAN
És el del documental anterior, que va viure de l'any 73 aC, fins al 4 dC. O sigui que va morir poc després de néixer Jesús. Tal com el presenta el documental, fou un home molt sanguinari, a més de gran constructor, dels molts palaus que després  foren heretats pels altres Herodes, i dels quals se'n conserven diverses restes. El documental no esmenta els dos palaus de Jericó, on passava l' hivern, amb passos subterranis per comunicar-los

HERODES ANTIPES
Va viure del 20 aC, al 39 dC. És el del temps de la vida i passió de Jesús, i morí poc després d' Ell.
Al palau de Maqueront, tingués pres a Joan Baptista, i, en la festa del seu natalici el va degollar a instàncies de la seva dona Herodíes i la jova Salomé. Durant la passió de Jesús, Pilat el va fer portar a Herodes, i aquest es burlà d' Ell, tractant-lo de boig.
HERODES AGRIPA I
Va viure del 10 aC al 44 dC. Successor de l' anterior, va tenir un regnat molt curt, fou durant el temps del començament de l' església. Ell en fou perseguidor, àdhuc fent matar l' apòstol Sant Jaume (Fets 12,1). Segons Lluc (Fets 12, 20-23) morí pel seu orgull
HERODES AGRIPA II
Visqué del 27 al 100 dC. El trobem, sobretot en la vida de Sant Pau, quan aquest està pres a Cesarea marítima (construïda per Herodes el gran, besavi d'  Agripa II). El procurador Festus tenia Sant Pau a la presó, quan el visità Agripa II, i, degut a l' interés que aquest va mostrar per conèixer Pau, li fou concedit escoltar-lo. En la seva declaració, Pau fa una defensa de la Fe en Jesús, fins al punt que Agripa li diu, segurament amb ironia: "per poc que em faig cristià".