NOTES BÍBLIQUES PER A LES MISSES ENTRE SETMANE
En un moment donat dels anys 2006, estant a Dakar,  em vaig dir que havia de posar per escrit el que llegia habitualment per      ... per a saber-ne més ...

Angel CASAS BAYER, escolapi


 

Introducció al leccionari d'AVENT
 La Introducció General al Leccionari ens ensenya que hi ha hagut dos criteris el l'elecció de les lectures que composen la Litúrgia de la Paraula  .. per a saber-ne més ...

Primera etapa: del 1r dilluns al 2n dimecres
...per saber-ne més ...

 Segona etapa: del 2n dijous al       16 de desembre
...
per saber-ne més ...

Tercera etapa: del 17  al 
24 de desembre
     
 
... per saber-ne més ...

 

N A D A L : misses dels dies entre setmana
 Origen i composició de l'octava de Nadal       ... per saber-ne més ...

 L'Octava de Nadal  
...
per saber-ne més ...

Temps de Nadal : Abans de l'Epifania 
... per saber-ne més ...

Temps de Nadal : Després de l'Epifania 
... per saber-ne més ...

 

 

 

TEMPS DURANT L'ANY :
Introducció a les misses d'entre setmana
Aqueta introducció tracta de justificar...      ... per saber-ne més ...

SEMAINES AVANT LE CARÊME

Primera
setmana
 ... per saber-ne més ...
Segona
setmana
 ...per saber-ne més ...
Tercera
setmana
 ...per saber-ne més ...
Quarta
setmana

...
per saber-ne més
...
Cinquena setmana
...per saber-ne més ...
 

 

EL TEMPS DE QUARESMA: les misses dels dies entre setmana
Mirada de conjunt sobre el Leccionari 
...per saber-ne més ...

Setmana de Cendra
...per saber-ne més ...
Primera setmana
...per saber-ne més ...
Segona setmana
...per saber -ne més ...
Tercera setmana
...per saber-ne més ...
Quarta setmana
...per saber-ne més ...
Cinquena setmana
...per saber-ne més ...
Sisena setmana
...per saber-ne més ...

 

 

 

TEMPS DE PASQUA: les misses dels dies entre setmana.
Mirada de conjunt sobre el Leccionari de Pasqua
...per saber-ne més...

Primera setmana
...per saber-ne més ...
Segona setmana
...per saber-ne més ...
Tercera setmana
...per saber-ne més ...
Quarta setmana
...per saber-ne més ...
Cinquena setmana   
...
per saber-ne més
...
Sisena setmana
...per saber-ne més ...
Setena setmana
...per saber-ne més ...

 

 

 

TEMPS DURANT L'ANY :
Introducció a les misses d'entre setmana
...per  saber-ne  més...

Sisena setmana
...
per saber-ne més...
Setena setmana   
...per saber-ne més...
Vuitena setmana
...per saber-ne més....
Novena setmana
...per saber-ne més...

...Fins aquí ha estat proclamat l'evangeli de MARC

 

TEMPS DURANT L'ANY :  
Misses de la 10
na a la 21na setmana: Introducció
...per saber-ne més...

Desena setmana
...per saber-ne més...
Onzena setmana
...per saber-ne més...
Dotzena setmana
...per saber-ne més...
Tretzena setmana
...per saber-ne més...
Catorzena setmana
...per saber-ne més...
Quinzena setmana
...per saber-ne més....
Setzena setmana
...per saber-ne més....
Dissetena setmana
...pour en savoir plus...
Divuitena setmana
...per saber-ne més......
Dinovena setmana
...per saber-ne més......
Vintena setmana
...per saber-ne més...
Vint-i-unena setmana
...per saber-ne més...

..Fins aquí ha estat proclamat l'evangeli de MATEU

 

TEMPS DURANT L'ANY
Misses de la 22ena a la 34èna setmana: Introducció
...per saber-ne més...

Vint-i-dosena setmana
...per saber-ne més...
Vint-i-tresena setmana
...per saber-ne més...
Vint-i-quatrena setmana
...per saber-ne més...
Vint-i-cinquena setmana
...per saber-ne més...
Vint-i-sisena setmana
...per saber-ne més...
Vint-i-setena setmana
...per saber-ne més...
Vint-i-vuitena setmana
...per saber-ne més...
Vint-i-novena setmana
...per saber-ne més...
Trentena setmana
...per saber-ne més...
Trenta-unena setmana
...per saber-ne més...
Trenta-dosena setmana
...per saber-ne més...
Trenta-tresena setmana
...per saber-ne més...
Trenta-quatrena setmana
...per saber-ne més...

..Fins aquí ha estat proclamat l'evangeli de LLUC