GENEALOGIA DE JESÚS  

En la genalogia de Mateu i Lluc trobem molts diferències, i noms inventats. Està clar que Mateu i Lluc no es coneixen, altrament hauríen coincidit, copiant les llistes genealògiques. Però el que resulta més alliçonador són els reis pecadors que formen part de la ascendència de Jesús. Ell ha assumit el nostre mal, fins a les arrels.

Mateu

Mateu i Lluc (coincidències)

Lluc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de TAMAR Gen 38 ella és la nora de Judà

ARAM 1Cron 2,10 SALMON 1Cron 2,11 de RAHAB (segons Mateu, Salmon era marit de Rahab, la prcstiiuta de Jos 2,1... Però no consta en lloc de la bíblia, ja que ella va viure dos segles abans que ell).

 

de RUT 'una estrengera que volgué ser israelita Rut 1,16

 

 

 

de Ia muller d’Uries : BETSABÈ  2 Sam 12,24: SALOMÓ rei savi 2Sam 12,24
ROBOAM comença el cisme, per Ia seva duresa 1Cron11,43 i 1Cron 12

ABIES
1Reis
14,30 dolent com  el seu pare, però en atenció a David, Déu mentení la "IIantia encesa” ( un descendant)
ASÀ
1Rei 15,8 va ser recte i va Iluitar contra la idoIatria però no del tot
JOSAFAT 1Rei 15,24 i 2Cron, un rei bo, encara que s’alià amb Acab rei d’IsraeI
JORAM 2Rei 8,16 i 2Cron 21 es va casar amb Ia fiila d’Acab i va fer el mal
(Omet 3 reis: 2Rei cc 8-14): AZiÀ , JOAIX i AMASÍES

OZIES 2Rei 15,1 i2Cron 26,1 va ser bo, però Iepròs
JOTAM 2Rei 15,32 i 2Cron27, va ser bo, però no desaparegueren els "llocs aIts”
ACAZ 2Rei 15,38 i 2Cron 27,9  va fer el mal fins a oferir el seu fill en sacrihci al Tofet, i no va voler el "senyal” de Déu
EZEQUIES 2Rei 18,1 i 2Cron 28,27. L’Emmanuel promès segons ls 7,14, fill i pare de els 2 reis més dolents de Ia genealogia. Ezequies és un rei bo,  com David, que confia en Déu, i no s’aparta dels seus mana ments. (És el protagonista del càntic: "Jo pensava a meitad de la vida me n’he d’anar.,.” Is 38,10-20 i 2Rei 20,1-11).
MANASSÈS 2Rei 20,21 i 2Cron 32,33. Es el rei més dolent de tots. Va fer el mal caient en la idolatria i construint "llocs aIls' pel culte als déus, pasant-hi el prcpi fill pel foc (al Tofet)
AMON 2Re 21,18 i 2Cro 33,20 ,va fer ei mal com el seu pare
JOSIES 2Re 21,26 i 2Cron 33,25. Va ser el rei bo que va fer ia reforma religiosa (en descobrir, al temple, el llibre del Deuteronomi), renovant l’Aliança i instituint la Pasqua.

(Omet 2 reis: 2Rei c23 i 24): JOAQUIM I JOHAZ
JECONIES 2 Re 24,6 Fa el maL per això és deportat.

 

 

 

Els noms que segueixen són inventats per Mateu, no consten en la Bíblia:

 

ABIHUD

ELIAQUIM

AZOR

SADOC

AQUIM

ELIUD

ELEAZAR

JACOB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRAHAM Gen 11,27 (comença el POBLE d'Israel)
ISAAC Gen 21,2-3 fill de la dona lliure: Sara (Gal4,22)
JACOB Gen 25,26 (ha lluitat amb Déu i l’ha vengut Gen 33)JUDÀ Gen 29,35 (“el oeptreno li seré pres" Gen 49,10)

FARES Gen 38,30 (és el fill petit de Tamar)
ESROM 1Cron 2,5

AMMINADAB 1Cron 2,10
NAASON 1Cron 2,11 : "és el
princep dels Fills de Judà". Nom 1,7: ajuda a Moisés a fer el cens al desert. Nom 2,3 i  7,12 parlen de Naason com a cap de la tribu de Judà durant les etepes del desert.

BOOZ 1Cron 2,11 i Rui 4,13- 27 (betlemita ric i generós)
OBED 1Cron 5,12 i Rut 4,16
JESSÈ 1Cron 5,12 i Rut 4,17 (va ensenyar els seus fills a Samuel perqué escullís l'elegit de Déu  1Sam 16,1-13)
DAVID un rei pecadcr, però  "segons el cor de Déu" 1Cron 2,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPORTACIÓ a Babilònia

SALATIEL Cron 3,19 i Esd 3,2 ( Només se’n diu el nom )ZOROBABEL Esd 3,2 Nomenat governador de Judà pei rei persa, reconstrui el temple i centrà les esperances messiàniques en aquell moment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSEP l'espòs de Maria, de la qual nasqué el Crist

DEU
ADAM
Jesús és el nou Adam (Rom 5,12-21: "aixi com per Adam tots moron, per Crist tots tomen a la vida”)
SET Gen 4,25: “Déu ha concedit un fill enlloc d’Abel"
ENOIX Gen 4,26: “lIavors es començà a invocar Déu amb el nom de Senyor”
QUENAN Gen 5,  9
MALELEEL Gen 5,12
JERED Gen 5,15
ENOC Gen 5,18 :"segui els camins de Déu i va desaparèixer, perquè Déu se'l va endur"

MATUSALEM Gen 5,21: "mori a l'edat de 969 anys"
LÈMEC Gen 5,25 (no és el dolent de Gen 4,23-24)NOE Gen 5,28: (Noè=consol) "Déu ens alleugereix" SEM Gen 5,32 ("beneït sigui el Déu de Sem" 9,26)ARFAXAD Gen 11,10
CAINAM (segons VG)
XELAH Gen 11,14
ÉBER Gen 11,15
FALEC Gem 11,16
RAGAÚ Gen 11,18
SERUG Gen 11,20
NAHOR Gen 11,22 (avi d‘Abraham)
TERAH Gen 11,24 (pare d’Abraham)

 

 


ARNÍ  
desconegut
ADMÍN  desconegut

 

SALÀ: ¿equivalent de Salmon?

 

 

 

 

NATAN fill de David, mes gran que Salomó 2Sam 5,14

Els noms que segueixen són inventats per Lluc, no consten en la Bíblia:

MATATÀ
MENNÀ
MELEÀ
ELIAQUIM
JONAM
JOSEP
SUDÀ
SIMEÓ
LEVÍ
MATAT
JORIM
ELIÈZER
JESÚS
ER
ELMADAM
COSAM
ADÍ
MELQUÍ
NERÍ

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

RESÀ
JOANA
JODÀ
JOSEC
SEMEÍN
MATATIES
MAAT
MANGAI
HELSÍ
NAÜM
AMÒS
MATATIES
(repetit 6 vegades, amb variants)
JOSEF
HANNAI
MELQUÍ
LAVÍ
MATAT
ELÍ