ÍNDEX

La LLEI del Matrimoni
L'Amistat
El dejuni
El Càntic dels Càntics
El Regne dels cels
L'Alegria
L'amistat entre David i Jonatàs
La fidelitat
La Llibertat
La Paciència
Els deixebles d'Emaús
Marta i Maria
No robar els béns aliens
Com pregar
Els llibres Sapiencials
La Vocació

 

LA LLEI DEL MATRIMONI

És un tema en el qual es treballa, però que en realitat ningú no dóna respostes concloents. En primer lloc li envio un senzill treball sobre el Matrimoni, i afegeixo unes reflexions tretes d'un escrit que va arribar a les meves mans i que crec pot interessar-li per treure algunes conclusions.

EL MATRIMONI

Si obrim la Bíblia, ens trobem amb el Llibre de la Gènesi, els primers capítols de la qual ens parlen de la "història dels orígens", presentant-nos esquemàticament la història de la humanitat sobre un tema bàsic, on s'afirma senzillament que l'origen de la matèria el mateix que el de la vida és en Déu.
En ambdós capítols (Gn. 1 i 2), gairebé al final es troben uns versicles que fan referència a la creació de l'home i de la dona.

"Fem l'home a la nostra imatge i semblança", sobretot a "la seva intel·ligència i voluntat, i certa participació en el poder creador" (1, 28-30)
Els va crear: home i dona, amb el qual ens va voler dir que: ambdós té un mateix origen i són d'una mateixa condició, cap dels dos no és superior a l'altre.
A Gn. 2, 18, trobem ja, més pròpiament la institució del matrimoni . Déu va dir: "no és bo que l'home estigui sol, li faré una AJUDA SEMBLANT A ELL".

L'home en veure-la va exclamar: "Estigues sí, que és os dels meus ossos i carn de la meva carn" Gn. 2, 23-24 "per això l'home deixarà al seu pare i a la seva mare i s'adherirà a la seva dona, i seran UNA SOLA CARN" Déu els va beneir i els va dir: "Creixeu i multipliqueu-vos.

El matrimoni i la família, doncs, són institucions volgudes per Déu. Són una missió sagrada confiada a l'energia creadora dels homes.
Al llarg de la Bíblia trobem, tanmateix, els diferents avatars per on ha discorregut el matrimoni a través dels temps, segons les èpoques i els costums.
Els texts del A.T. estan fortament marcats per una mentalitat, en la que el bé de la comunitat s'anteposa al del individuo: Casen als fills sense consultar-los (Gn. 24, 2; 29, 23...) S'exclouen certs matrimonis en l'interior de la parentela (Lev. 18, 6-19) Hi ha unions regides per la necessitat de perpetuar la raça.....
Malgrat això, l'espontaneïtat de l'amor és molt viva: Gn. 24, 62-67. es troben llars unides per un profund amor ISm. 1, 8. Fidelitat més enllà de la mort Jt. 16, 22
Encara que es pagava un doti o es comprava, la
dona no és senzillament una mercaderia. Es mostra capaç d'assumir responsabilitats i de contribuir a la reputació del marit. Així Pr. 31, 10-31, és un bonic poema, que descriu a la dona perfecta. I el llibre del Cantic dels Cantics ens presenta l'amor de dos esposos lliures en un diàleg apassionat. Ct.1, 12: 6, 4; 8, 4...
Existeix, també el divorci. Per qualsevol "motiu" el marit pot donar a l'esposa un document de repudi. Jesús en els Evangelis ens dóna la raó per la qual Moisès va establir la Llei del divorci. (Mt. 19, 2ss.)
La poligàmia neix de l'ideal de la fecunditat i de la preocupació per tenir una família poderosa. D'allà el costum de tenir dues manilles o prendre'n algunes concubines. Així apareixen els harems, en qui el veritable amor és impossible. (Est. 2, 12-17).
Però tampoc no és rar trobar l'amor veritable. Els llibres Sapiencials evoquen els plaers i les dificultats de les llars monògames.
En els Profetes es troben belles imatges de l'amor entranyable de Déu amb el seu poble, a exemple de l'amor conjugal entre esposos. (Is. cc 40-55)
Oseas és el primer que fa servir la imatge del matrimoni per explicar les relacions de Déu i el poble. També la reprenen Jeremíes, Ezequiel i l'autor del segon Isaíes. Al N.T., la imatge nupcial simbolitzarà, a més, la unió de Jesucrist amb l'Església.

En l'època del N.T. La monogàmia serà la regla corrent dels matrimonis jueus. Les causes dels divorcis no estan ben precisades. Després de l'Exili, els savis enalteixen la fidelitat i fan elogi de l'estabilitat conjugal Pr. 5, 15; Ecli.36, 25.
Si passem als Evangelis, ens trobem amb el relat dels Casaments de Caná, a les quals va assistir Jesús i en elles va fer el seu primer miracle, simplement per treure els nuvis d'una dificultat. (Jn. 2, 1-11) Altres vegades empra la imatge del casament per explicar algunes paràboles.
A Mt. 19, 2-12, Jesús va presentar el seu pensament sobre el matrimoni amb motiu d'una pregunta dels fariseus. En la seva resposta, Jesús, prohibeix el divorci, pren una posició absoluta i sense apel·lació. La raó està que la vinguda de Crist ha declarat caducat el text de la Llei de Cabàs, redactat per raó de la duresa de cor dels hebreus.
També St. Pau ens detalla els deures dels esposos a Ef. 5, 21-32, tenint en compte els "costums del seu temps", Avui dia hauríem de matisar i prendre com a model l'amor de Crist envers l'Església, és a dir, envers la humanitat, per la qual, per AMOR, ha donat la seva VIDA.
Resumint, direm que el matrimoni no és ,en cap cas, una institució purament humana, sinó que obeeix al designi creador de Déu: "Déu mateix és el creador del matrimoni". És a dir, el matrimoni és una realitat emmarcada en l'ordre de la creació.
Déu ha creat l'home i la dona i els ha cridat a l'amor, de tal manera, que "l'amor mutu entre ells es converteix en imatge de l'amor absolut amb què Déu estima l'home".
Per la seva mateixa naturalesa, el matrimoni és "una íntima comunitat de vida i d'amor que té les seves lleis i característiques pròpies: exigeix la UNITAT i la INDISSOLUBILITAT", i està ordenat al bé dels esposos, així com també al de la procreació i l'educació dels fills.
Jesucrist no ha instituït un "matrimoni nou", sinó que "l'aliança matrimonial va ser elevada per Crist a la dignitat de Sagrament entre batejats"
Sagrament que significa: signe eficaç de l'aliança de Crist i de l'Església; signe i comunicació de la gràcia, la qual perfecciona l'amor humà dels esposos, reafirma la seva unitat indissoluble i els santifica al camí de la vida eterna.
Entre els batejats no es pot separar la realitat "natural" del contracte, i la realitat "sobrenatural" del sagrament. El que el sagrament eleva és, precisament, aquesta mateixa realitat d'ordre natural.
Sol són vàlids els matrimonis celebrats davant de l'ordinari del lloc o d'un sacerdot o diaca delegat, que "presideixen", i davant de dos testimonis.
Quan un catòlic contreu matrimoni només de forma civil, l'Església el considera inexistent, com si no s'hagués celebrat. Als ulls de Déu i de l'Església continuen solters.
Un catòlic, encara que no sigui exemplar en la seva vida, ni tingui molta fe personal, té dret a contreure matrimoni.

SALM 128 (127)
Feliç el que tem el Senyor

i camina pels seus camins.
Menjaràs del treball de les teves mans,
seràs feliç i tot t'anirà bé.
La teva dona serà un cep fecund
en l'interior de casa teva,
Els teus fills renovadors d'olivera
entorn de la teva taula.
Així serà beneït
el que tem el Senyor:
"Que el Senyor et beneeixi des de Sió"

I puguis veure els fills dels teus fills.

*************

I ara uns apunts, perquè pugui treure conclusions.

Trets d'un llibre d'Elizabeth Marquardt "Entre dos móns: les vides íntimes dels fills del divorci". I d'un comentari: "El declivi de les famílies amb un pare i una mare".

Mentre es redefineix la paternitat, els fills passen a un segon pla. En un informe es registra que les tendències mundials en la legislació i en les tecnologies reproductives estan redefinint la paternitat de manera que es pensa abans en l'interès dels adults que en les necessitats dels fills.

El model de paternitat de dues persones, pare i mare, indica, "s'està canviant per adequar-se als drets dels adults, en comptes de les necessitats dels fills a conèixer els seus pares i ser criats, en la mesura possible, per un pare i una mare."

La revolució en la paternitat descrita a la publicació comprèn diversos temes: alts índexs de divorci; nens criats per un sol progenitor, l'ús creixent d'òvuls i esperma de donants; el suport al matrimoni del mateix sexe... Les estructures familiars són també crucials per als nens. Els estudis sobre les vides dels fills del divorci mostren les conseqüències negatives per a ells, no considerades prou quan es va introduir el divorci lliure.

França és una dels pocs països que resisteixen les escomeses per canviar la legislació familiar. Un informe parlamentari sobre la família, indicava que "el desig d'un fill sembla haver-se convertit en el dret a un fill". També recomanava no legalitzar el matrimoni del mateix sexe.

Tots aquests canvis tindran conseqüències de gran envergadura per a la família, els nens i la societat. "Aquells de nosaltres que hi ha preocupats", conclou l'informe, podem i hem de suscitar i portar endavant un debat sobre les vides dels fills i el futur de la paternitat".

(tornar)

L'AMISTAT

El terme "AMISTAT" ha estat interpretat de moltes maneres des de l'antiguitat fins als nostres dies. Ciceró té un tractat sobre l'Amistat, en la qual recull la influència d'Ecli. 9, 10
L'amistat veritable ve definida a Pro. 17,17 i a Ecli. 6,15: "L'amic fidel no té preu", "perquè estima en tot temps" Ecli. 6, 14-17
És interessant recordar l'amistat entre David i Jonatàs 1Sm.18,1-4; que va durar durant la prova 1Sm.19. 19, 1-7; fins i tot la mort 2Sm.1,25.26; i va sobreviure en el record 2Sm.9,1
Hi ha també amistats il·lusòries que són font de decepcions Job. 6, 15-23, o poden arrossegar al mal Ecli. 12, 8. Per això cal ser prudent en elegir un amic i procedir amb lucidesa. Pro. 17, 9; Ecli. 6, 6-7. 10; 19, 8; 20, 23; 37, 1. 6.....
Ara bé, l'amistat cal conrear-la i conservar-la: Ecli. 22, 20:; 27, 16-21.
La veritable amistat s'alimenta del temor de Déu. Ecli. 6, 16-17. I "el temor de Déu" és la saviesa del que obra el bé. El model de la veritable amistat és la que segella Déu amb l'home: EX. 33, 11 "Moisés parlava amb Yahvé com parla un home amb el seu amic... "
I Déu, en enviar-nos al seu Fill, es va mostrar amic dels homes: "Déu va manifestar la seva amistat i benignitat envers els homes, quan ens va salvar... " Jesús va donar a l'amistat un rostre de carn :Ti. 3, 4; Mc.10, 21; Jn. 11, 3; Jn. 15, 15
El model del veritable amic de Jesús és "el deixeble estimat" Jn. 19,26, va estar al peu de la Creu i a qui Jesús va confiar a la seva Mare.
Ciceró diu: L'amistat no pot existir si no és entre persones bones. El cercle de l'amistat és molt reduït, és compartida entre dues persones o entre uns quants individus. L'amistat no és cap altra cosa que l'harmonia entre totes les coses, tant divines com humanes, acompanyada de bondat i d'amor. L'amistat no pot existir sense la virtut (cf. "D'amicitia", de Marc Tuli Ciceró)

En Crist no sol se'ns revela l'amistat de Déu envers els homes, sinó també en el pla humà, la vida com una amistat a base d'AMOR.

(tornar)

EL DEJUNI

Avui dia fins i tot els cristians amb prou feines si aprecien el dejuni, que consisteix a privar-se de tot aliment un o diversos dies., dit d'una altra manera "mortificar el cos".  Actualment, dejunar consisteix a fer un dinar normal al migdia, però al matí i a la nit prendre només un petit refrigeri.

Els historiadors de les religions descobreixen a tot arreu: per motius d'ascesi, de purificació, de dol, de súplica, que el dejuni ocupa un lloc important en els ritus religiosos. A l'Islam, per exemple, és el mitjà per excel·lència d'experimentar la transcendència divina.
La Bíblia precisa el sentit del dejuni i regula la seva pràctica. Amb l'oració i l'almoina el dejuni és un dels actes essencials que expressen la humilitat, l'esperança i l'amor de l'home. (Lv. 16, 29-34)
El dejuni no és una gesta ascètica, no tendeix a procurar algun estat d'exaltació psicològica. En clima bíblic és un gest religiós. II Sm. 12, 16ss.
El que dejuna es gira cap al Senyor, es posa a les seves mans: Esd.8.21; Dn. 9, 3. Abans d'emprendre una missió difícil Jutges. 20, 26; Est. 4, 16. Per implorar el perdó d'una culpa, I Re.21, 27. En senyal de dol o per una desgràcia, II Sm. 1, 12, o per escoltar paraules de gràcia. Zc. 8, 19...
Les ocasions són variades, però en tots els casos es tracta de situar-se amb fe i en actitud d'humilitat a la presència de Déu. Amb aquesta intenció profunda van dejunar Moisés, (EX. 34, 28) i Elías a l'Horeb.
Però la pràctica del dejuni portava amb si certs riscs. Els profetes van lluitar perquè la pràctica fos sincera i portés a la conversió. Is. 58, 3-6. Evitar el risc de formalisme, Am. 5, 21, supèrbia o ostentació Mt. 6, !6. Jesús es mou en la mateixa línia.
La Litúrgia jueva coneixia el "gran dejuni" ,el dia de l'expiació Lv. 23, 39, i els jueus pietosos dejunaven per devoció personal Lc. 2, 37. Jesús no prescriu res semblant, no per menyspreu, sinó per consumar-lo Mc. 2, 18ss., i en alguns punts convida a superar-lo Mt.5, 17ss; 6, 1.

El dejuni que agrada a Déu va unit a l'amor al proïsme i al treballar per la justícia. Com hem dit és inseparable de l'oració i de l'almoina.
L'Església apostòlica conserva els costums dels jueus en matèria de dejuni. Ac.13, 2ss; 14, 23; II Cor. 6, 5
Avui dia l'Església proposa només dos dejunis a l'any, el Dimecres de Cendra i el Divendres Sant, els dos amb la intenció que reconeguem que som pecadors i que estem necessitats de la misericòrdia de Déu, alhora que ella demana que donem el fruit de la nostra privació als pobres o necessitats. I també per unir-nos a l'amor de Crist que es lliurà a la mort, precisament perquè nosaltres obtinguem la remissió dels pecats. Mt. 26, 27-28; Lc. 22, 15ss; Mc. 14, 22-26, 1 Cor. 11, 23-25... També es parla en els nostres dies de "Vaga de fam", que és un deixar-se morir, practicat per algú a fi d'obtenir políticament, una cosa personal o de caràcter "públic", però no sempre s'aconsegueix l'esperat.

(tornar)

EL CANTIC DELS CANTICS

Cal considerar tots els cants bíblics com a religiosos, ja que la religió d'Israel penetrava íntegrament la vida i la literatura del poble escollit, de manera que no pot establir-se una definició precisa entre sagrat i profà. Sigui com sigui i quina sigui la seva procedència, el Càntic té o valor religiós.

El Cantic dels Cantics està format per una col·lecció de poemes d'amor. El seu títol reflecteix una de les formes del superlatiu hebreu, i significa: "el més bell, el millor dels càntics", el càntic per excel·lència. Hipólit, és el primer dels Pares de l'Església que comenta el Cantic i el relaciona amb el "Sancta Sanctorum". I escriu: "Feliç el qui entra en el Sant (el Temple), però molt més feliç el qui entra en el Sant dels Sants (la part més alta del Temple de Jerusalem ) Així també, feliç el qui comprèn els Càntics (de la Bíblia) i els canta, però és molt més feliç el qui canta el Cantic dels Cantics".

El seu text és un dels més curts de la Bíblia, però és el que ha estat més comentat de la Sagrada Escriptura i un dels més controvertits. No es pot afirmar que sigui de Salomó, però sí que sigui de l'època d'esplendor de la monarquia. És en aquest període quan la literatura d'Israel es relaciona amb les literatures dels pobles veïns, i encara que el Càntic conserva una gran independència , no deixa de tenir certa relació amb la literatura extrabíblica.
Sembla ser que aquests cants d'amor haurien passat dels cercles privilegiats dels reis i dels cortesans (s.V-IV aC) a l'ús popular com a cants de casaments. Probablement és contemporani del Llibre dels Proverbis i de molts Salms. En l'època postexílica el text de la Bíblia passa d'oral a la seva forma definitiva. La llengua del Llibre del Cantic dels Cantics sembla ser un hebreu tardà, aproximadament del s. III aC.

Dels comentaris més llegits, en triem alguns:  
En el s. V l'escola naturalista, profana, veu en el Cantic l'"eros" entre un home i una dona, en termes, que, encara que poètics no deixen de ser realistes i en algun moment amb un caràcter eròtic molt marcat.

Una interpretació literal només veu l'amor entre home i dona. En la Bíblia és un cant a l'amor humà, el més bell DO del Creador al cor de l'home i de la dona. També Gen. 2,23-25, és una exaltació de l'amor humà tal com Déu el va voler al principi de la Creació: fortament i innocentment, i al seu torn, com hauria de ser l'amor dels esposos fidels a Déu, i com a expressió de l'Amor del mateix Déu.
Un bon nombre d'autors místics han vist en el Cantic, l'AMOR entre Déu i l'home, així com també alguns comentaristes eclesiàstics ho interpreten en funció de Crist i de la seva esposa l'Església "sense màcula ni arruga".

El Diccionari Bíblic de Monloubou ens diu: "El Llibre del Cantic dels Cantics va semblar digne de ser posat entre els llibres de la Bíblia per expressar la bellesa de l'amor, ser testimoni de l'amor humà en la seva obertura a l'amor diví, i per la riquesa de la relació personal que el configura"
Al Diccionari Teològic Enciclopèdic podem llegir el següent comentari: "El Cantic es converteix en una al·legoria historitzada, en el sentit que les peripècies de l'espòs, Yahvé, i de l'esposa, Israel, es capten en el desenvolupament del poble hebreu, especialment en el desterro. Hi ha una estreta relació entre la interpretació al·legòrica jueva i la interpretació al·legòrica patrística, que comença amb Hipólit (200 dC) L' espòs és ara Crist i l'esposa l'Església".

El Cantic celebra el foc i la fruïció de l'amor. El que canta no és un amor "pur", si és que amb aquest adjectiu es vol definir un amor simplement espiritual. L'amor que celebra el Cantic tampoc no és un amor desencarnat, sense cap relació amb el cos, amb el sexe, amb l'"eros", ja que celebra l'amor humà, l'amor profund.

La inserció d'aquest Llibre en el cànon bíblic té la seva pròpia intencionalitat. Intel·ligentment, l'últim redactor d'aquesta obra omet el nom de Déu, perquè quedi ben clar, en un terreny tan fosc, enigmàtic i ambigu, que Déu és Déu i l'home és home i només home.
Aquesta és la teologia de la tendresa que salva la transcendència de Déu, i proclama la seva HUMANITAT.
Val la pena tenir en compte que, malgrat que el Cantic expressi l'amor de la manera més lliure, això no ha pogut impedir que Israel considerés aquest Llibre com el més sant dels seus Llibres. El mateix Rabí Aqiba escrivia en el s.II : "Tots els Llibres de la Bíblia són sants, però el Cantic és Sacrosant"

Els cristians poden treure molt bones lliçons d'aquest Llibre sobre la història d'Israel. El Cantic és el drama del pecat, del penediment, de la conversió i de la recerca, mai acabada, que es presenta sota el simbolisme de les peripècies conjugals d'Israel i Yahvé. El pecat trenca els llaços de l'amor. El penediment torna les relacions d'intimitat amb Déu. La justificació, el perdó, és un do gratuït. El retorn a la gràcia, un goig immens.
Déu contínua enviant, a tots els que tenen set de la Paraula d'Amor i de Vida de Déu, aquesta CARTA dirigida un dia a la seva núvia Israel.
Una carta d'amor en la qual la seva inspiració de poeta, de pintor, de músic, fa parlar tota la Creació: plantes, flors, animals... del seu AMOR d'espòs al seu Poble, l'ESGLÉSIA, així com també a cada un de nosaltres, els seus FILLS

"QUE EL VOSTRE AMOR PERDURI EN NOSALTRES, AQUESTA ÉS LA NOSTRA ESPERANÇA"

(tornar)

EL REGNE DELS CELS

Usaré les mateixes paraules que Jesús va emprar per parlar del Regne de Déu o Regne dels Cels als homes del seu temps. L'anomenava Regne dels Cels, perquè els jueus, per respecte al mateix Déu, no s'atrevien a pronunciar el seu nom.

Al principi de l'Evangeli de Mateu, trobem Jesús dient que el Regne dels Cels ja ha arribat. És precisament la presència visible de Jesús amb les seves obres poderoses i les seves paraules, que el Regne dels Cels fa irrupció al món.
"Si jo trec els dimonis", (és a dir, dono la llibertat als esclaus del vici i del mal, és que el Regne és aquí). Això deia Jesús.
El Regne dels Cels el troben : els qui s'identifiquen amb les Benaventurances, és a dir: Els pobres en l'esperit. Els qui tenen gana i set de justícia. Els pacificadors. Els qui busquen complir la voluntat de Déu. Els qui creuen que Jesús és el Fill de Déu. També, els qui posen en pràctica les obres de misericòrdia. Ajuden
els pobres, als qui passen fam o tenen alguna necessitat. Els qui cuiden o visiten malalts. Etc. Etc. En fi, tots els qui, d'una manera o una altra prolonguen aquí a la terra les obres de Jesús. Aquests ESTAN CONSTRUINT el Regne dels Cels.

Jesús també va ensenyar per mitjà de paràboles, com podem construir el Regne de Déu o Regne dels Cels.

El bon samarità (Lc.10,30-37) PRACTICAR LA CARITAT
Els dos fills (Mt. 21,28-51) COMPLIR la voluntat de Déu.
El fill pròdig (Lc.15,11s) ACOLLIR
I PERDONAR sense condicions
Els treballadors de la vinya (Mt. 20,1ss) oberts a la crida de Déu
El tresor amagat (Mt. 13,44-46) RECONÈIXER el valor del Regne 
Los talents (Mt. 25,14ss) Fer FRUCTIFICAR els dons rebuts
I moltes més...

El Regne dels Cels no s'ha DE BUSCAR en cap punt del globus, sinó que es tracta de TREBALLAR, per CONSTRUIR-LO. En primer lloc, cal creure que Jesús és PRESENT en nosaltres, i que és Ell mateix, qui ens ajuda a TROBAR-LO en el nostre interior, perquè puguem donar-lo a conèixer per mitjà dels nostres actes. Si tots els homes treballéssim per construir-lo en nosaltres, veritablement el món seria en realitat el Regne de Déu, on regnaria la pau, la justícia, l'AMOR

Que el Déu de la PAU i de l'AMOR, t'ajudi a "buscar-ho" en el teu interior i a ajudar-ne d'altres a "trobar-lo"

(tornar)

L'ALEGRIA

En primer lloc si consultem un Diccionari, trobarem la definició del concepte ALEGRIA: "Sentiment grat i de goig, produït, generalment, per un motiu agradable, o moviment, grat i viu de l'ànim, per un motiu falaguer o "sense causa", que es manifesta amb alguns signes exteriors o bé amb alguna exclamació.

Ara bé, si obrim la Sagrada Escriptura ens trobem amb l'ALEGRIA DEL COR, que és la més autèntica.
Els Llibres Sapienciales: Proverbis, Eclesiastés, Eclesiàstic, veurem que l'ALEGRIA té un paper molt important, ja que la considera un DO de Déu
Així a Pro. 17,22, es pot llegir: "L'ànim alegre manté l'edat florida... " A l'Eclesiàstic 30, 23 -27, llegim: "L'alegria del cor és vida per a l'home...l'alegria allarga la vida....El cor alegre i benigne amb tots, està sempre content... " I a 30,16, llegíem: "No hi ha tresor que valgui més que la salut del cos, ni hi ha plaer més gran que el goig del cor. "
Però és en els SALMS on s'aprecia millor aquest do de Déu:
Salm 4,7 ...."tu, Senyor, has infós l'alegria al meu cor... "
Salm 42 (43), 4 " I m'aproparé a l'altar de Déu, al Déu que omple d'alegria la meva joventut".
Salm 84 - (85), 7 "Si
Tu gires el rostre cap a nosaltres... el teu poble s'omplirà de goig".
Salm 117 (118), 24 "aquest és el dia que ha fet el Senyor, (Pasqua). Alegrem-nos-en i complaguem-nos en ell.
Salm 118 (119), 111 "He adquirit els testimonis de la teva Llei (l'Amor), perquè siguin eternament la meva herència; doncs ells són l'alegria del meu cor".
Finalment, vegem què ens diu Jesús en els evangelis: En St. Joan, 15,11, després de demanar-los que perseverin en el seu amor, diu al apòstols: "Us he dit aquestes coses, a fi que gaudiu amb el meu goig, i el vostre goig sigui complet.
I, per fi, a les seves cartes Pau ens exhorta a estar sempre contents, dient: Viviu contents en el Senyor".

I per acabar, vull parlar de St. Francesc de Assís, que té la "perfecta Alegria", per haver-la trobat en la seva vida i haver-la practicat.
En un dels seus llibres: LES FLORETES DE ST. FRANCESC, cap. VIII, una magnifica definició de la PERFECTA ALEGRIA. El ens diu:

La perfecta alegria NO ÉS:

Ni donar exemple de santedat amb la vida.

Ni donar la vista als cecs.

Ni fer parlar els muts.

Ni fer caminar als coixos.

Ni saber totes les llengües.

Ni conèixer totes les ciències.

Ni tots els secrets de la terra o dels mars...

LA PERFECTA ALEGRIA ÉS:

Quan se sofreixen amb paciència i sense murmuracions, 
les injúries, els insults, els maltractaments...

Els oprobis, les humiliacions...

I S'OFEREIX TOT PER AMOR A CRIST  

AQUÍ HI HA LA PERFECTA ALEGRIA

(tornar)

L'AMISTAT ENTRE DAVID I JONATAN

L'amistat veritable ve definida a Pro. 17,17 i a Ecli. 6,15: "L'amic fidel no té preu", "perquè estima en tot temps" Ecli 6,14-17.

L'essència de l'amistat és un afecte recíproc i desinteressat. La Sagrada Escriptura coneix aquest sentiment humà i el valora positivament. No indaga el subsòl en el qual brolla l'amistat. És una realitat existencial: grans i petits, bons i dolents tenen els seus amics.
L'amistat es manifesta a la pràctica, en els fets, per un compromís real. L'amic és més que un germà, sobretot, en els dies dolents. (Pro.18,24; 17,17) Els majors sentiments, els més profunds, s'expressen amb paraules molt senzilles

És interessant l'amistat entre David i Jonatan: 1Sm.18,1-4; que va durar durant la prova: 1 Sm 19, 1-7; fins a la mort 2Sm.1,25.26; i va sobreviure en el record: 2Sm. 9,1. Aquesta amistat entre David i Jonatan ha quedat com a prototip de l'amistat més bonica. Tota ella dóna un encant al relat, no serà mai de mentida, arribarà fins a l'abnegació més completa, sens dubte, fins al sacrifici. Però l'amistat de David i de Jonatan ensopegarà amb les pitjors dificultats i fins i tot en algun moment exigirà la mateixa separació dels dos amics.
Una amistat així és rara entre els homes, com tot el que és molt pur i molt fort. Seria injust voler descobrir en el relat alguns trets més o menys matussers o anormals.

A 1Sam. 18,1-4 llegim: "En acabar de parlar David amb Saúl, l'ànima de Jonatan va sentir una simpatia profundíssima per David i va començar a estimar-lo com a si mateix"..."Van fer un pacte d'amistat, perquè Jonatan l'estimava com a si mateix." "Es va treure el seu mantell i el va donar a David junt amb la seva espasa, el seu arc i cenyidor".
El do de les vestidures i de les armes és el signe del pacte que va unir definitivament a Jonatan i a David. I és l'anunci d'un do més gran, ja que el fill de Saúl, que havia de ser l'hereu natural, ho donarà tot al seu bon amic.
A 1Sm. 19,1ss. Saúl va parlar a Jonatan, el seu fill, del seu propòsit de fer morir a David. Jonatan intercedeix a favor de David, recordant-li tot el que ha fet a favor del rei. I Saúl desisteix de matar-lo.

Però, quan l'odi de Saúl contra David s'ha convertit en bogeria, el cor de l'amic és el que intervé a prop del seu pare.
David vol obrar netament i fa sondejar les disposicions de Saúl amb relació a ell per mitjà de Jonatan. És la pitjor de les missions, ho saben els dos, però Jonatan està disposat a afrontar les violències del seu pare.
A Saúl muntat en còlera, ni els arguments ni els insults no el commouen un instant.

1Sm. 20, 1-42. És un relat bellíssim, commovedor, punxant, que il·lustra de manera sublim l'amistat que uneix Jonatan amb David, el qual acaba amb aquesta emocionant despedida: "Ves-te'n en pau. Segons el que hem jurat nosaltres dos pel nom de Déu, que el mateix Senyor sigui testimoni entre tu i jo, entre la meva descendència i la teva descendència ". Jonatan no va tornar a trobar-se amb David fins que va anar a trobar-ho al desert de Zif a Horsa. Jonatan li dóna ànims i confiança. I van renovar el seu pacte d'amistat davant de Déu. 1Sm. 23,17-18.

L'ajuda prestada per Jonatan a David en les hores més favorables per neutralitzar el seu prestigi i les seves pretensions, gairebé fan creure en una espècie de dimissió voluntària i anticipada a favor de David. En el text apareix clar que l'actitud general del fill de Saúl anava en el sentit d'aquesta renúncia a què Déu va donar perfecció amb el trist final.

Així l'amistat , la de l'amic capaç de donar la vida per qui estima (Jn. 15,3) és en definitiva un dels grans mòbils d'aquesta història bella i dramàtica.

Finalment en 2Sm. 1, 19-27, trobem una bella elegia en la qual David expressa la fondària i la força d'una amistat exemplar entre homes nobles i sans, que res ni ningú no va poder trencar ni afeblir. Amistat amb les notes d'intimitat, fermesa, eficiència i suprem desinterès.

(tornar)

LA FIDELITAT

Començo amb un salm 117 (116) que és un cant de lloança, i que essent el més curt dels salms és tremendament profund: "Lloeu el Senyor, tots els pobles, glorifiqueu-lo, totes les nacions; perquè el seu amor és gran envers nosaltres i la FIDELITAT del Senyor roman per sempre".

La fidelitat és l'atribut major de Déu, que s'associa amb freqüència al seu amor, a la seva bondat paternal. Al llarg de la Història de Salvació la fidelitat de Déu es revela immutable, davant la constant infidelitat dels homes. A Dt. 32,4 es diu que Déu és la ROCA d'Israel, que vol expressar la immutable FIDELITAT de Déu, és a dir, la lleialtat i la constància en les seves promeses i l'exactitud en l'execució de les mateixes.
Alguns exemples de reconeixement de la fidelitat de Déu:

Gen. 32,11, Jacob reconeix la fidelitat del Senyor envers ell...
Deut. 32,4, Moisés canta la fidelitat del Senyor: És la ROCA....
IRe.8,23, Salomó reconeix que no hi ha cap altre Déu.... que guardi l'aliança
i la fidelitat cap als seus servents....

Jer. 9,23, "Jo sóc el Senyor, que estimo fidelment i obro amb dret i justícia".
A Neh. 9, el seu autor reconeix la fidelitat d'Abraham, però també la infidelitat dels hebreus. Malgrat això, reconeix que Déu va romandre fidel al seu amor, encara que de vegades, va permetre que els enemics els afligissin.

Però és al llibre dels SALMS, on la fidelitat de Déu es fa més sensible i els salmistes reconeixen i lloen la fidelitat de Déu que es manifesta en les seves vides i en la de tots els homes
Sl. 25 (24), 10, Els camins del Senyor són de fidelitat per als qui guarden la seva aliança.
Sl. 31 (30), 6, En les teves mans encomano el meu esperit; tu, Déu fidel, m'has
redimit.
Sl 36 (35), 6, Senyor, el teu amor arriba fins als cels, la teva fidelitat fins als núvols. Sl. 89 (88), 2, Cantaré la teva fidelitat, de generació en generació.
Sl. 92 (91), 3,
Es bo anunciar el teu amor al matí, i la teva fidelitat durant les
nits.

Sl. 100 (99), 5 Beneïu al Senyor, perquè és etern el seu amor i la seva fidelitat.
I finalment el Sl.119 (118), és un salm didàctic sobre la Llei. És com una antologia de la Llei, passant pels escribes, els profetes i arribant a Crist, que no ha vingut a destruir la Llei, sinó a donar-li la plenitud, doncs Crist ens ha presentat la Llei sintetitzada en el manament de l'AMOR, que no és cap altra cosa, que el compliment de la seva FIDELITAT, de la seva lleialtat, el seu desig de salvar tots els homes.

Per això Déu exigeix al seu poble, en correspondència, que no imiti la infidelitat del desert, sinó que guardi la fidelitat a la seva ALIANÇA, al seu pacte d'amor, a la seva Llei, als seus manaments.

Al llibre del profeta Isaíes trobem uns bonics cants o poemes dits del SERVENT DE YAHVÉ, que descriuen perfectament el Servent fidel (Is. 42,1; 49,5; 50,4-7), i que el N.T. no dubta d'aplicar Jesucrist.

St. Pau a II Timoteu, 2,11-13, ens diu que imitem Crist,....." i que, encara que siguem infidels, Éll romandrà fidel... " I a Rm. 3,3-4,7 ens en parla àmpliament dels privilegis i infidelitats d'Israel.
En el N.T. el títol FIDELS, s'aplica als deixebles del Senyor, als que tenen fe en Ell . Ac.10,45 inclou les virtuts naturals de lleialtat i bona fe que els cristians han de practicar, però a més designa la realitat religiosa que caracteritza els moguts per l'Esperit Sant, ja que és un dels seus fruits, (Ga, 5,22)

Finalment, direm que en la Nova Aliança, la FIDELITAT té una ÀNIMA, que és l'AMOR, i, al contrari, que la fidelitat és la prova de l'AMOR AUTÈNTIC, que consisteix a viure segons els manaments de Déu. Ara bé, aquesta fidelitat exigeix una lluita contra la temptació, que requereix la VIGILÀNCIA i L'ORACIÓ.

(tornar)

LA LLIBERTAT

La llibertat és la facultat que té l'home d'obrar d'una manera o d'una altra, i de no obrar, per la qual cosa és responsable dels seus actes. Per alguna absència d'impediments: desembaràs, franquesa, facilitat, disposició per fer una cosa amb destresa.

Es parla de diferents "llibertats": llibertat d'expressió, llibertat de cultes, llibertat de consciència, llibertat de comercio....La llibertat de Religió o de creences, és professar qualsevol religió sense ser inquietat per l'autoritat pública. La llibertat d'esperit és el domini de l'ànim sobre les passions

La llibertat natural és el poder amb què es troba revestit l'home per emprar les seves facultats en l'execució d'allò que li sembli més útil. Facultat natural de fer cada un el que vol, llevat que li ho impedeixi la força o el dret. En Filosofia, acte lliure és aquell que s'executa amb domini, això és, amb facultat per realitzar-ne un altre de diferent, o al menys ometre-ho.
Lliure albir o Albir, és la voluntat no governada per la raó sinó pel caprici o per la gana.
Llibertinatge, és un desenfrenament a les obres o en les paraules. L'hàbit del vici. Una falta de respecte a la religió. Dissipació de costums.
Sempre i a totes les nacions s'ha reconegut la llibertat humana, per aquest motiu s'han establert lleis i codis, tenint sempre com basi la llibertat humana, sense la qual no seria possible la vida moral de l'individu. Si no existís la llibertat, l'home seria un autòmat i no un subjecte moral responsable. La voluntat de l'home és LLIURE en els actes interns, encara que no sempre en els externs.

Si obrim la Bíblia ens trobem amb una frase interpeladora: GERMANS HEM ESTAT CRIDAT A LA LLIBERTAT Gal. 5, 13)

La Bíblia no dóna cap definició de Llibertat, però traça un camí. Perquè la veritable Llibertat és un camí d'ALLIBERAMENT.
És un dels aspectes fonamentals de la Salvació. Crist ha vingut per salvar-nos, per alliberar-nos (Is. 61, 1ss) (Jn. 4, 18ss.) Tots els homes han estat i són ESCLAUS d'alguna cosa o d'algú, és necessari, per tant, alliberar-nos o ser alliberats, per obtenir la LLIBERTAT.
La Bíblia mostra com Déu allibera el seu poble: un alliberament és l'origen del seu poble. Gen. cc.1-15 A la sortida d'Egipte, i també a la sortida de Babilònia Is. 43, 14ss. Déu rescata el seu poble. Per a això escull un "ungit" Cir, rei de Pèrsia, Is. 45, 1ss
A Jr. 34, 15; i 2Cr. 28,11 trobem exemples d'alliberament entre pobles, com a recompensa de favors rebuts.
Els últims segles abans de la vinguda de Jesucrist estan marcats per l'espera de l'alliberament definitiu, alliberament del jou d'altres nacions. Tanmateix n'hi ha molts que esperaven un alliberament més espiritual, la qual cosa implicava una purificació.
En els salms trobem amb freqüència "un alliberament personal": d'un perill Sl. 27 (26), 11; dels adversaris Sl. 55 (54), 19; 69 (68), 19; 70 (69) ... Així es va refermant l'esperança religiosa.
Però l'alliberament d'Israel, en veritat, era la prefiguració de la LLIBERTAT dels "Fills de Déu"

Pau i Joan són els heralds de la LLIBERTAT cristiana. Gal. 5, 1-13; 1Co. 7, 12ss; 2Co. 3, 17; 1Pe. 2,16; 2Pe. 2, 19, els falsos "mestres" prometen la llibertat... per a fer altra vegada esclaus.

Avui dia les enquestes i sondeigs entre els joves ens descobreixen que hi ha una disminució o gust per la Llibertat. Hi ha els que senten temor davant d'ella, altres indiferència, o bé es deixen influir pels qui exerceixen pressió sobre ells i no s'adonen d'això. Finalment n'hi han altres que tenen plena consciència del que és la Llibertat, però no l'exerceixen, perquè tenen por de l'esforç.
La veritable LLIBERTAT consisteix en seguir l'Esperit de Crist. Ella ens obre el camí d'una nova Vida, fonamentada en la FE i que actua per mitjà de l'AMOR. (Gal.5, 6)

LA VERITAT US FARÀ LLIURES Jn. 4, 4

(tornar)

ELS DEIXEBLES D'EMAÚS

La narració de "Els deixebles d'Emaús"  Lc. 24, 13-35, es troba ubicada al final de l'Evangeli de Lluc als capítols que es refereixen a la Passió i Resurrecció del Senyor, en el conjunt de les aparicions de Jesús als seus deixebles. És un text amable, simpàtic i que conté molts ensenyaments per als cristians.
Josep d' Arimatea havia obtingut el permís per despenjar Jesús de la Creu, i l'havia posat en un sepulcre excavat a la roca.
El primer dia de la setmana les dones van anar al sepulcre, troben la pedra que tapava la boca retirada, però no troben el cos de Jesús. En aquell moment se'ls presenten dos homes vestits de blanc i els diuen: "No és aquí, ha ressuscitat" Són les paraules més importants del N. T.
No està de més fer un petit parèntesi per destacar el paper de les dones en la revelació de la Resurrecció. Elles són les primeres en rebre l'anunci i les primeres en veure Jesús ressuscitat. Jn. 20, 1.11-18; Mt. 1-10; Mc. 16,1-8.
Però quan ho anuncien als apòstols, reunits al Cenacle, ho creuen una història absurda. De totes maneres, també Pere va al sepulcre, ho troba tot com han dit les dones, no s'explica l'ocorregut i torna a casa perplex. Ara, una vegada llegit el text de Lc 24, 13-35, traurem algunes conclusions:
En primer lloc: els dos deixebles marxen de Jerusalem, donant l'esquena a la gran ciutat, que per als jueus era molt important i per a Lluc té una significació simbòlica. Representa el sentit, la raó de ser, de la vida humana, l'àmbit d'encontre amb el veritable Senyor, el Crist Ressuscitat, el fonament de la fe dels cristians.
Els deixebles l'abandonen i emprenen el camí de tornada cap a un llogarret sense sentit, tornin enrere, perquè han quedat decebuts de Jesús de Nazaret : "I nosaltres esperàvem que... " Als ulls d'aquells homes, Jesús hauria sigut un messies com molts d'altres: ric en projectes, però parc en paraules i nul quant a resultats. No han captat la persona de Jesús amb els ulls de la fe. La visió unicament externa els ha portat a la frustració. Aprecien les manifestacions exteriors, com són paraules i obres, però no han percebut la profunditat del seu missatge.
Jesús, ric en misericòrdia, es posa a caminar amb ells, vol que, en el seu moment, vegin de nou la Llum.
Ells caminaven cap a enrere, i Jesús, també "camina" cap a enrere i, començant per Moisès i seguint pels profetes, els explica tot el que es referia a Ell en tota l'Escriptura.
Aquí podríem fer un altre parèntesi. Quan a vegades es diu que  l' A.T. no parla de Crist, hauríem de recordar aquest passatge ,en el qual el mateix Jesús descriu els passatges en que parlen d'Ell.
En comentar-los la Llei i els Profetes, Jesús es fixa en un aspecte molt important: " No tenia el Messies que patir per entrar en la seva glòria? "
Els dos deixebles esperaven l'arribada d'un salvador, però igual com la gent del seu temps, esperaven un messies poderós.
Jesús allibera des de la humilitat, d'una vida feta servei a favor dels febles, des del dolor de la Creu. En l'A.T. ja es prefigurava l'arribada d'aquest alliberador.
El profeta Isaíes presenta quatre poemes, anomenats cants  del Servent de
Yavhé (Is 42,1-7; 49,1-9;.50,4-11; 52,13-53.12) En ells descriu el servent enviat per Déu a la Humanitat, no comprès pels homes, que és arrencat de la terra dels vius i dipositat en una sepultura. En això podem veure un paral·lelisme entre la vida d'aquest servent i la de Jesús de Natzaret.
L'explicació ha calat en el cor dels deixebles. I li demanen que es quedi amb ells. Jesús accepta i reclinat a la taula, pren el pa, pronuncia la benedicció, el parteix i li ho ofereix. En aquell moment es van obrir els ulls dels deixebles i el van reconèixer, però Ell va desaparèixer.
Jesús desapareix de la seva presència, desapareix de la visió dels ulls purament humans i roman per sempre al cor dels deixebles. Les coses més importants de la vida s'atresoren al cor. Jesús desapareix de la seva vista com "el profeta poderós en obres i en paraules", i es converteix – en el seu cor - en el VERITABLE SENYOR DE LA VIDA.
Els dos deixebles, es van aixecar i se'n van tornar a Jerusalem, on es van trobar reunits els Onze que deien: ha ressuscitat el Senyor i s'ha aparegut a Simó. I ells van comptar el que els havia passat pel camí i com l'havien reconegut en partir el pa. És precisament en la comunitat reunida "L'ESGLÉSIA", on la nostra fe s'enforteix i la comunió engendra la unitat d'esperança i d'amor.

La narració dels DEIXEBLES D'EMAÚS és un fidel reflex de la celebració de
l'Eucaristia:
Acte penitencial.
Al principi de l'Eucaristia reconeixem amb humilitat les nostres faltes. Jesús ressuscitat ha continuat en el nostre costat i ens atorga el perdó i ens recorda la veritable direcció del nostre camí.
Lectura de la Paraula de Déu.
A la celebració de la Paraula es llegeixen escrits de l'A. i N. T. Però la proclamació de la Paraula de Déu no la percebem com la narració d'esdeveniments passats, sinó que l'escoltem com la veu de Déu que té una cosa concreta per dir-nos: "Que el nostre camí de vida cristiana és estar amb els pobres i els febles de la nostra societat. "
Litúrgia eucarística.
Llavors celebrem la Fracció del Pa i després rebem, en la comunió, el Cos de Crist, que es fa carn de la nostra carn. Deixem de percebre-ho amb els sentits externs, però l'experimentem en la profunditat del nostre cor.
Benedicció final.

La benedicció final té com a sentit el convidar-nos a anunciar, amb l'ajuda de Déu, allò que hem celebrat .CRIST HA RESSUSCITAT!
Ens converteix en missioners.
Jesús és viu i ens el trobem en l'Eucaristia, el lloc privilegiat del nostre encontre  amb el Crist vivent, que sempre ens acompanya pels intricats camins que, sovint, ens ofereix la nostra existència.

(tornar)

LA PACIÈNCIA

La paraula PACIÈNCIA, ve del llatí: patiens, patientis, que significa "el que suporta molèsties, treballs, i adversitats amb fortalesa i resignació. Té PACIÈNCIA el que sap esperar amb calma o tranquil·litat una cosa que desitja o espera.
La Paciència quan es refereix a Déu pren de vegades altres noms: benignitat, lent per a la ira, misericòrdia, en el sentit que Déu no castiga immediatament els pecats dels homes, sinó que els dóna temps per penedir-se. El Sl.103 (102), 8-10, pot considerar-se com el resum de la Paciència de Déu, de l'amor que perdona. "Misericordiós i compassiu, lent a la ira i ple de gràcia... " I també a Ex.34,7; Sab. 15,1; Ecli. 18, 11; Neh, 9, 29-31; Rom. 2, 4, IIPe, 3, 9.... trobem exemples de la Paciència de Déu.
Podem "imitar" també nosaltres aquesta paciència de Déu, respecte al proïsme. A Sa. 12, 20-21; 15,1; Ecli. 35, 22-24; Pro.14,29. 15,18. 16,32. 19,11; .Ecli. 29,8... i en molts altres texts.
En el N.T. Déu ens dóna exemple de PACIÈNCIA a través de Paràboles. Per
exemple: la del "Servent cruel" o "El perdó de les ofenses": Mt.18, 21-35, i per contrast la del "Jutge" Lc. 18, 1-8; o bé la de "El jull" Mt. 13,24-30...
Sant Pau la recomana als cristians com un fruit de l'Esperit Sant. Ga. 5,22,
efecte de la Caritat. ICo. 13, 4-7, virtut del deixeble, IICo. 6, 4-6, ITim. 1, 15-16, IITim. 3, 10: 4, 2,....etc. També la iguala a la dolçor i a la tolerància, Ef. 4, 2 ICol. 3, 12. etc....
A l’A.T., esperar en Déu enmig de les proves és un signe característic de la pietat: Sl. 25 (24). D'aquí que Job sigui un exemple eloqüent de la paciència enmig dels sofriments. L'autor del llibre de Job deixa clar, que els sofriments de Job no són un càstig, sinó que Déu els permet per provar, si la seva fe és autèntica, i nosaltres afegiríem: la seva " paciència ".
Sant Pau per la seva part ens diu que ell suporta pacientment les tribulacions per a la salvació dels elegits, IITim. 2, 10 La Paciència ve de Déu i ens l'atorga per poder tenir unitat de sentiments amb Crist, Rom.15, 5, que ens en va donar admirables exemples, suportant els sofriments, He. 12,3, IPe.2, 21.
I l'apòstol Jaume a la seva carta, 1,12 , recomana la Paciència, a fi que el cristià assoleixi la perfecció. Per acabar, direm, que l'Apocalipsi considera la PACIÈNCIA com una de les virtuts més importants.

I com diu Santa Teresa:
”La Paciència todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene, nada le falta.
Sólo Dios basta”.

(tornar)

MARTA  I  MARIA
L'episodi de Marta i Maria, procedeix de la font pròpia de Lluc, ja que no té paral·lels en els altres sinòptics. És cert que no hi ha paral·lels, però sí que els trobem a nivell conceptual. Aquests personatges també apareixen en l'evangeli de Joan 11; 12,1-8, on hi ha un tercer germà, Llàtzer, i diu que viuen a Betània, poble que es troba molt a prop de Jerusalem i que Lc. esmentarà a 19,29.
Després de l'estudi de les formes i de les fonts, sembla possible que tingui
alguna cosa d'històric, almenys, la seva relació amb la tradició joànica, indicaria que es basa en una tradició antiga.

L'escena ens mostra a Jesús com un mestre itinerant que es dirigeix a
Jerusalem i es deté a casa de les dues germanes: Marta i Maria. Ara bé, val la pena estudiar el text dins del seu context.
A Lc. 10,25, un mestre de la Llei pregunta a Jesús què ha de fer per
"heretar la vida eterna". Jesús fa que ell mateix es respongui a partir del que llegeix en la Llei. Així s'arriba a la SHEMÀ i al manament de l'amor al proïsme. I a petició del seu interlocutor sobre qui és el seu proïsme, Jesús relata la paràbola del Bon Samarità. El fragment de Marta i Maria ens parlarà de la importància d'escoltar la Paraula de Déu, i que és el fonament de la misericòrdia envers el proïsme, amb el qual es converteix en imprescindible per "heretar la vida eterna".
Si a continuació llegim aquests texts junt amb el que els segueix: la
pregària del Parenostre, tindrem que els tres episodis ens presenten les característiques del bon deixeble: la relació amb el proïsme (10,25-37), la relació amb Jesús, (10,38-42) i la relació amb Déu (11,1-13). El nucli dels tres episodis és propi de Lluc, encara que el primer passatge i l'últim tenen paral·lels en els altres sinòptics.

El text ens vol dir, doncs, que hi ha una cosa nova: l'escolta atenta de la
Paraula de Jesús. No n'hi ha prou amb estimar el proïsme i Déu, cal relacionar-se amb el Fill. Si el servei i l'amor al proïsme no es basa en la Paraula de Jesús, no durarà.
L'episodi, més aviat, intenta ressaltar que, fins i tot quan les tasques
necessàries es posen al servei del Regne, correm el perill que ens preocupin excessivament i ens distreguin de l'atenció a la Paraula de Déu.
Quan el creient acull Jesús, quan entra en relació amb Jesús, com  Marta i
Maria o com Zaqueu (Lc. 19,1-10) l'obra salvífica de Déu arriba a CASA SEVA.
Un detall significatiu del text per als jueus, havia de ser que : Jesús
donés lloc a les dones, no solament per a les tasques domèstiques de l'Església, sinó també escoltant i aprenent: "Maria estava asseguda als peus de Jesús", com un deixeble.

Interpretar aquest episodi com una recomanació de la vida contemplativa,
considerant-la superior a la vida activa, és introduir un enfocament
al·legòric, que manca de fonament en el propi relat. La distinció es va originar posteriorment com a fruit d'altres preocupacions teològiques.
Hi ha una gran varietat d'opinions sobre aquest text. Uns creuen que Lluc
vol mostrar que no són suficients les obres de caritat, i que han de fonamentar-se en la fe. D'altres pensen que vol manifestar que Déu ha de ser buscat i estimat, abans que res, mitjançant l'escolta de la seva Paraula.

Passem ara a analitzar el fragment. Té lloc, com ja hem dit, en un llogarret
en el trajecte de Jesús cap a Jerusalem, quan posa a la casa de Marta i Maria. Segons algun autor aquest episodi té importància perquè dóna una presentació de Jesús en el seu tracte i relació amb les dones.
MARTA és el femení del nom arameu MARE, que significa "senyora". MARÍA ve
d'una arrel hebrea que significa "alçària, cim,", i com a nom, "excelsa". Marta fa d'amfitriona, rep Jesús i té cura dels detalls. Sembla activa, pràctica i diligent, en contrast amb Maria, tranquil·la, absorta, contemplativa.
Aquest contrast es pot veure en dos episodis de l'evangeli de Joan: Visita
de Jesús a casa de les dues germanes en el seu viatge a Jerusalem, després de la mort de Llàtzer (11, 1-38), on veiem a Marta sortint precipitadament a l'encontre de Jesús, mentre Maria, estava recollida i submergida en el dolor, i ha que anar-la a buscar. I igualment en el banquet ofert a Jesús, sis dies abans de la Pasqua, a Betània. Marta, activa, prepara el dinar, i Maria, entretant, ungeix els peus de Jesús (12, 1-3).
Marta estava preocupada per la preparació del menjar, però no diu que fos
indiferent al que Jesús ensenyava. Maria, atenta al Mestre no pensava  en el
menjar. Doncs bé, Marta es dirigeix al Mestre i les seves paraules indiquen
que existia una amigable familiaritat, però no deixa escapar cap queixa, només un lleuger retret.
Jesús es dirigeix a Marta, repetint dues vegades el seu nom, la qual cosa
indica que prové de simpatia, de sol·licitud i d'amor. No li retreu el seu servei, sinó l'ansietat, l'excessiva preocupació i sol·lícita inquietud. Hem de tenir en compte que el servei als hostes, sobretot, era oferir menjar. La pregunta de Marta esperava una resposta afirmativa, ja que, com Jesús segurament anava amb els deixebles, li semblava que necessitava ajuda, per oferir un bon menjar. I Jesús respon: Una sola cosa és necessària, Maria ha escollit la bona part.

La
tradició ha corregit molt aquest verset. Jesús presenta l'audició de la paraula com l'únic necessari. No diu que Marta hauria hagut de preparar un sol plat a fi de poder sentir la Paraula de Déu; més aviat no hauria hagut de preparar res, ja que només una cosa és necessària. D'aquesta manera no hauria necessitat l'ajuda de Maria.
Aquesta resposta a Marta pot il·luminar el significat de dos frases de Jesús
que apareixen al llarg de l'evangeli (Lc. 12,37; 22,27; Mc 10, 45) "Jesús no ha vingut per ser servit, sinó per SERVIR" .
Maria està asseguda als peus de Jesús, acció lliure, i escolta : és
l'actitud del deixeble. (Pro. 31,26) Cal recordar que la tradició rabínica era més aviat contrària a ensenyar a les dones els secrets de la Llei. En canvi Jesús crida benaventurats els qui escolten la Paraula de Déu i la guarden (Lc. 11,28) Jesús no posa en segon lloc el servei diligent i generós, sinó que vol mostrar que la preocupació i l'angoixa podrien espatllar aquest mateix servei, allunyant-lo de l'ÚNICA COSA NECESSÀRIA.
Una "DIAKONIA" que no fa atenció a la Paraula no té cap garantia de
continuïtat efectiva , en canvi estar a l'escolta de la Paraula de Jesús és
un BÉ durador, que mai no li serà arrabassat al veritable deixeble de Crist.

Finalment, si ens fixem un moment en el PARENOSTRE que és l'episodi que ve a
continuació, veurem que, si l'amor al proïsme era imprescindible per
"heretar la vida eterna" només quan anava acompanyat de l'escolta de la Paraula de Jesús, ara afegirem que qui es lliura totalment a la recerca del Regne de Déu, és a dir, lluita per "heretar la vida eterna", no pot deixar de resar el PARENOSTRE, ni deixar de posar-lo en el centre de la seva vida cristiana, com a resum de tot l'evangeli.

Per acabar, direm que, si escoltar la Paraula de Jesús era l'única cosa
necessària", RESAR el PARENOSTRE, és reconèixer Déu com PARE, és viure l'ideal últim de l'home: "la comunió de Vida amb Déu", és a dir, viure la filiació divina i la fraternitat universal.

(tornar)

NO ROBAR ELS BÉNS ALIENS

S'ha dit que el Decàleg, gairebé en la seva totalitat era el perfecte resum de la moral natural i universal, una espècie d'expressió de la recta consciència humana.
El decàleg bíblic va ser formulat al si de la fe d'Israel i amb destinació als fidels de Déu, que es va revelar en la història. Per tant, no podem comprendre-ho des del punt de vista naturista, per no dir ateu, cal fer-ho a la llum de la revelació. Al marge, podria semblar útil i fins i tot excel·lent, però no seria el mateix.
Està redactat en forma interpel·lativa i en un to viu i incisiu. Són dirigits a " Tu ", (és a dir, al que ho llegeix o el sent llegir), en un AVUI, que es repeteix sense cessar. Els manaments es refereixen a Déu, però en segon lloc, tenen per objecte la vida de relació dels membres de la comunitat entre si, a la llum d'una fe que tots comparteixen EN L'AMOR que els uneix i harmonitza, és doncs una llei per a la comunitat.
Gairebé tots estan expressats en forma negativa, però cal notar que la forma
negativa és, sovint, més universal que l'afirmativa. Ex: dir: "no prenguis aquest camí", dóna  més llibertat que  dir: "pren aquest camí".
El vuitè manament està formulat de manera senzilla i general, per la qual cosa s'ha aclimatat a qualsevol país, a qualsevol època i a qualsevol civilització.

L’ A.T. ens parla de:
Robatori d'una persona per fer-lo esclau EX. 21,16; Dt. 24,7
El robatori de terres Dt. 19,14; 27
La poca honradesa al comerç Am. 9,20; Ez. 45,10
Retenir el salari de l'obrer és també un robatori.
Prestar amb interès a un pobre, pot convertir-se en rapinya i crim.
En general el fet que els poderosos esclafin els pobres és un robatori .
Els profetes van alçar la seva veu per estigmatitzar els abusos.
Però robar és també desposseir el proïsme de la seva dignitat,
calumniant-lo, parlant malament d'ell, criticant-ho, adulterant o falsejant
les seves paraules, etc.
El desè manament suposa, segons alguns, una evolució psicològica de l'home,
un “filar més prim” en els seus pensaments i en la seva consciència.
Encara que s'hagi pogut posar en tela de judici, "cobejar" Ex. 20,17, es troba un paral·lel en "desitjar" Dt. 5,21, en el sentit de moviment interior i no seguit necessàriament per l'acte.

El decàleg com el tenim avui dia ja ha evolucionat molt. Els profetes han parlat molt i la consciència moral i la interioritat de les intencions ja és molt coneguda.
No cobejaràs" era la forma primitiva, a la qual després es va afegir "casa", que
significa tot el que pertany al proïsme, tot allò que té necessitat, tot el que prolonga i constitueix la seva vida personal, és a dir, la seva família.
En una paraula, situa els homes en la vida de COMUNITAT, basada en les
disposicions del cor, és a dir, en l'AMOR.
El major obstacle que s'oposa al cor i el fa esclau és la COBDÍCIA, esclavitzant-li els instints, passions, capricis, costums. La forma més clara i repugnant és l'ENVEJA que és precisament la contrària de l'AMOR.
Una altra forma de cobdícia és la VIOLÈNCIA que neix de la consciència dels
propis límits, del desig de tenir allò que un no té. L'arrel de la violència és el desig o necessitat interna de tenir allò que ens falta. L'ésser humà és l'etern insatisfet. I la violència està arrelada al cor humà.
El desè manament és una interrogació dins de cada individu, al seu cor, seu de la intel·ligència i de la voluntat, que no té un altre control i testimoni que Déu. Del cor procedeix el bo i el dolent, les paraules i els actes Mt. 15, 19.

Israel va rebre el Decàleg com una gràcia, com un privilegi, com un senyal de l'amor del seu Senyor.
L'Església continua imposant als seus membres la llei dels manaments. El Decàleg no deixarà de realitzar en cada generació la seva obra d'alliberament i educació, i encara que Jesús no l'esmenti, no hi cap dubte que el va resumir en aquella fórmula definitiva: "Estimaràs al Senyor, el teu Déu, amb tot el teu cor, i amb tota la teva ànima, i amb tota el teu pensament"...."Estimaràs al teu proïsme com a tu mateix" Mt. 22,37-39, perquè Jesús, com ell mateix va dir: no va venir a abolir la Llei sinó a completar-la Mt. 5,17.

Només el poble de la Nova Aliança, l'Església, estarà en condicions de conèixer totes les implicacions de l'estimar veritablement, perquè serà un poble nou amb la Llei escrita al seu  cor per l'Esperit de vida en Crist Jesús. Rm. 8,2; Jr. 31,31-34; Ez. 36,26-28.
En una societat complexa i amb elevats nivells d'estructuració institucional les decisions humanes no tenen mai un caràcter purament individual, són més aviat fruit del pes decisiu de factors socials i culturals. La responsabilitat personal i la responsabilitat col·lectiva s'entrecreuen.
En la perspectiva cristiana és possible crear condicions per a un exercici efectiu de la llibertat individual, gràcies al do de l'Esperit del Senyor, do que allibera contínuament la nostra llibertat, alimenta la nostra responsabilitat, a fi que puguem fer fruits d'alliberament.
L'ésser humà dins dels límits de la seva llibertat té la capacitat d'escollir. Aquí hi ha la grandesa de la seva dignitat. Quan no usem la nostra llibertat, la nostra voluntat, per actuar i causem el mal, ens estem comportant amb MALÍCIA, i la malícia és una instauració del mal.
Per això Sant Pau recomana vèncer el mal, primer, dins de nosaltres mateixos
i després al nostre  voltant, simplement amb l'abundància del bé. Rm. 12,21.

Resumint: LA JUSTÍCIA, LA SOLIDARITAT I LA TENDRESA, EN UNA PARAULA L'AMOR , SOLS NEIXEN D'UN "COR NOU", OBERT A LA REALITAT DE DÉU, I QUE EN DEFINITIVA FARÀ CRÉIXER LA LLAVOR D'UNA NOVA HUMANITAT

(tornar)

COM PREGAR

 S'ha vessat molta tinta per dir alguna cosa sobre l'oració , i no sempre els
comentaris o els tractats sobre ella, ens serveixen de molt a l'hora de posar-nos a pregar. Així és que  parlaré, més aviat de la meva oració, i que per fer-la he pres com a punt de partida la que fan els Sants. Ells no han escrit tractats, sinó que ens diuen com s’adrecen a Déu.
L'oració és una expansió de l'ànima, per això és en primer lloc un DIÀLEG, un JO parlant amb un TU. És el diàleg entre la criatura i el seu Creador, entre un fill i el seu Pare. Per això Jesús en respondre als seus deixebles, que li demanen què han de dir quan preguin, els respon que diguin PARE NOSTRE, que es dirigeixin a Déu com a PARE. Es doncs, una relació PERSONAL, FILIAL i real entre l'home i Déu.
I si Déu és el nostre Pare cal parlar-li confiadament, de la mateixa manera que un fill, quan es dirigeix al seu pare, no usa paraules apreses als llibres, sinó amb paraules que li surten del cor. Ha de ser una pregària plena d'amor, alegre, pacificadora, pacient, fidel...

Els Sants així ho feien i amb humilitat, amb sinceritat, reconeixien el seu pecat, és a dir, el seu DESAMOR envers Ell, el seu penediment, per haver rebutjat el seu AMOR, i també la seva confiança i el seu agraïment per sentir-se PERDONATS. Això ho trobem principalment en els Salms. Sl.103 (102); 51 (50)...

Aquesta és l'autèntica oració,  la que transforma, la que ens concedeix la pau, i ens fa justos. Però l'única manera d'acabar el dia justificats, l'única manera de sortir d'aquesta vida justificats, és saber dir, dia rera dia fins al final i sense defallir: "DÉU MEU, APIADA'T DE MI... " (cf. Lc. 18,9-14).

L'home d'avui se sent més segur i autosuficient que abans. En el passat Déu
era sentit com la defensa més vàlida i fins i tot única, avui dia, la necessitat d'aquesta assistència divina no és sentida, o almenys no ho és amb la mateixa intensitat, ni per tots els homes, tant a nivell personal com comunitari.
Per això es fa més difícil la necessitat de trobar-se amb Déu. Jo diria que el difícil, avui dia, és trobar-se UN MATEIX. No ens coneixem, no ens estimem a nosaltres mateixos, ni tan sols sabem valorar-nos. En canvi, sentim dins de nosaltres aquest desig de trobar-nos amb Déu.
Com deia St. Agustí: “La meva ànima desitja estar amb Déu, i no descansarà
fins que reposi en  Ell”. I el salm 42-43 (41-42) "El cérvol assedegat... "

Però ara et faré una confidència. El que jo crec i experimento és, que en
lloc de trobar-te amb Déu, el que hem de fer és DEIXAR-NOS TROBAR PER ELL.
Posar-nos davant d'Ell, NUS, TAL COM SOM, amb els braços oberts, amb el cor
omplert d'amor i... ESPERAR. Recordem les antífones d'advent: "El Senyor
vindrà no tardarà... Si retardés la seva vinguda, espera'l, perquè vindrà."
És necessari el SILENCI, augmentar l'ESCOLTA i un ESFORÇ permanent per
apaivagar les sol·licitacions de les passions i seduccions del món.

T'explicaré una anècdota:
Hi havia un pobre home que cada dia entrava a certa Església i es passava
diverses hores davant el Sagrari, quiet, somrient, però callat. Un dia el
sacerdot que l'havia estat observant durant uns dies, se li va apropar i li
va dir:
- Bon Home, ha de tenir moltes coses per comptar-li a Jesús, ja que es passa
moltes estones davant d'Ell.
- Oh no, va respondre el bon home. Només li dic i repeteixo: Mira, Jesús,
aquí hi ha en Joan
- I Ell què li diu? va preguntar novament el sacerdot.
- Res. Ell em mira i jo el miro.
Una pregària veritablement cristiana és una pregària que no neix de nosaltres mateixos, sinó de Crist que habita en nosaltres, pel seu Esperit. No sabeu que els vostres cossos són membres de Crist?...O ¿no sabeu que el vostre cos és temple de l'Esperit Sant, que heu rebut de Déu i que habita en vosaltres? 1Co. 6,15.19
Per això, si som senzills, humils, a través del nostre treball, professió, missió, de la realitat concreta dels nostres deures, vivim gran part del dia la nostra relació amb Déu, "sense adonar-nos".

T'explicaré una altra anècdota:
Hi havia un sabater adobador que era molt bon home i no deixava ni un dia de
posar-se a les mans de Déu. Un dia, mentre resava, va sentir com si somiés, una veu que li deia: "Josep, estic content de tu, avui rebràs la visita del Senyor"
En Josep va començar posant ordre a la tenda i a preparar-se per quan arribés
l'hoste. Al cap d'una estona va arribar una veïna que no tenia bona fama. La va atendre de la millor manera que va saber, mentre pensava: "Si en aquest moment arribés Jesús i em trobés amb aquesta dona... No el podria rebre com mereix... " Després va venir una captaire amb el seu fill famolenc. En Josep els va donar un parell de sabates noves a cada un i, a més, a una poma per al petit.
De sobte es va obrir la porta amb gran enrenou i va aparèixer un borratxo.
En Josep es va posar una mica nerviós, però compassiu, el va fer asseure i va compartir amb ell el dinar. I Així les visites no van parar en tot el dia. Cap al tard va tancar la tenda. A l'hora de la pregària vespertina es queixava al Senyor dient:
- "Senyor, com és que no has vingut? Jo t'esperava...
 
I Ell li va respondre: " Josep, t'he vingut a visitar cada vegada que algú ha trucat a la porta de casa teva.. "

Arribar a l'encontre amb Déu en el món, en les vicissituds humanes, en el rostre del proïsme i en el fons de la nostra ànima, no és el resultat d'un sol dia, sinó el terme d'un llarg camí.
Per alimentar-lo o trobar-lo de nou, si ens hem allunyat d'ell, és necessari "buscar moments", és a dir, "deixar de fer coses", per pregar.
El pregar sempre es refereix a una orientació de l'ànima i de tota la vida dedicada a Déu, un viure: "per a Ell, en Ell i amb Ell." De tal manera que podem dir amb St. Pau:
" PER A MI VIURE ÉS CRIST"

(tornar)

ELS  LLIBRES  SAPIENCIALS

La paraula BÍBLIA ve de la llengua grega i significa "LLIBRES", és a dir, una col·lecció d'escrits que formen l' A.T. i el N.T. Els primers són l'expressió de la fe del poble d'Israel (ss.X a C.-II d C.), i els del N.T., la de l'Església cristiana en els seus inicis.
Els del A.T. si bé són d'abans de la vinguda de Crist, tanmateix en tots ells, apunta una llum que condueix a Ell. Així llegim en Lc.24,13-27. "Llavors, Jesús, començant pels llibres de Moisès i continuant pels dels Profetes, els va anar explicant els passatges de les Escriptures que es referien a Ell. "
Els del N.T. són pròpiament e
ls que parlen de Crist, dels Apòstols i de l'Església, Cos místic de Jesús.

Ara bé, entre els llibres de l 'A.T. es troben els Sapiencials, el tema principal del qual és la SAVIESA. La majoria estan escrites en estil proverbial i són: Proverbis, Job, Eclesiàstic (Ben Sira), Eclesiastès, i Saviesa. De vegades s
'hi solen afegir: El Càntic  dels Càntics  i els Salms.

El proverbi és la forma típica de la saviesa popular. Cada poble tenia la
seva col·lecció pròpia. S'expressen en frases o sentències que l'experiència ha confirmat com a veritables. El llibre dels PROVERBIS ocupa el primer lloc entre els Sapiencials. És una obra complexa, que rep el nom de la seva part
més llarga: PROVERBIS DE SALOMÓ. L'harmonia entre FE i RAÓ és el gran
missatge del conjunt del llibre dels Proverbis.

El llibre ECLESIÀSTIC, anomenat antigament Siràcida o llibre de Ben Sira,
malgrat les dificultats d'interpretació, és capaç d'entusiasmar el lector encara avui dia. És una guia moral pràctica, que lloa de manera especial la saviesa divina manifestada en la Llei. És molt citat en la tradició jueva i en la Litúrgia cristiana, perquè obre les portes a un món i a una mentalitat que caminen plenament cap al missatge del N. T.

El llibre SAVIESA DE SALOMÓ va ser escrit en grec, segurament
a Egipte. La seva finalitat va ser consolar els jueus d'Egipte i posar-los en guàrdia contra la falsa saviesa hel·lenística, en moments i circumstàncies difícils.
Supera a tots els altres escrits del A.T. la claredat amb què exposa la doctrina sobre la immortalitat. (cc.3-5) Aquest llibre ha influït de manera notable en el cristianisme naixent, especialment en les Cartes de San
t Pau i en l'Evangeli de St. Joan. Segurament també en els Pares de l'Església.

ECLESIASTÉS és un llibre difícil. Ensenya la vanitat de les coses terrenals
i el valor de la veritable saviesa. Demostrant la insuficiència dels plaers
terrenals, prepara els esperits jueus per a la revelació total d'una vida futura. És d'admirar la seva lucidesa crítica, que ja anticipa algunes de les afirmacions fonamentals de Jesús. No proclama la benaventurança dels pobres, però la nega als rics.

El llibre de JOB. És un llibre a part. Un poema en forma de diàleg. Consta
d'un pròleg i uns diàlegs entre Job i uns amics. El problema discutit és el
sofriment del just. Els amics representen l'opinió tradicional en el sentit que els sofriments són un càstig
per algun pecat, mentre que Job sosté que és
innocent i que aquest no és el seu cas.
L'autor deixa clar que Job passa una prova, no un càstig. Déu permet el sofriment de Job per provar si la seva fe és autèntica i gratuïta.
La idea de retribució després de la mort era desconeguda dels israelites i,
per tant, s'interpreta com referida a aquesta vida. Una major intel·ligència
vindrà només amb la revelació dels càstigs i premis
de després de la mort, però encara més amb l'exemple de Déu encarnat que sofreix i és conduït al
sacrifici com un  anyell.

(tornar)

LA VOCACIÓ

La vocació té una estructura dialogal. "La raó més alta de la dignitat humana consisteix en la vocació de l'home a la unió amb Déu, des del seu mateix naixement l'home és convidat al diàleg amb Déu". (Ef. 4, 1-4; 2 Te.1, 11; Hi he. 3, 1)

Si la vocació és un diàleg, i abans que res, com expressa el mateix nom una
crida, hi haurà d'haver algú que crida, i que té sobre el destinatari un projecte precís; i algú que escolta i que pot lliurement escollir entre respondre o romandre sord a la crida. Crida, resposta, designi o pla diví, són el trenat principal del fil que condueix la trama dels esdeveniments de la història de salvació

En el llenguatge bíblic Déu és "aquell que crida": (Ga. 5,8; ITe. 2, 12;
ITe. 5,24; IPe. 1,15; Rm. 9,24); els homes són tots "tant jueus com grecs", "hereus de les promeses", elegits i fidels (Rm. 11,32; ICo. 1,24)...

Les escenes de vocació són de les pàgines més impressionants de la Bíblia.
La vocació de Mois
è
s a l'esbarzer ardent (EX. 3), la d'Isaíes al temple
(Is. 6),
el trobament entre Déu i el jove Jeremíes (Jr. 1) posen en diàleg: Déu
amb
la seva majestat i el seu misteri, i l'home amb tota la seva veritat, amb la seva por i amb la seva generositat, amb el seu poder de resistència i d'acollida. Aquests relats demostren que la vocació és un moment d'importància en la revelació de Déu i en la salvació de l'home.

Totes les vocacions de
l' A.T. tenen per objecte "missions": si Déu truca és
per
a
enviar: a Abraham (Gn. 12,1), a Moisès (Ex 3,10.16), a Amós (Am. 7,15),
a Isaí
es (Is. 6,9) a Jeremíes (Jer. 1,7), a Ezequiel (Ez. 3,1.4) els repeteix la mateixa ordre: VÉS
La vocació és la crida que Déu fa sentir a
l'home que ha escollit, i que destina a una obra particular en el seu designi de salvació. A l'origen de la vocació hi ha per tant una ELECCIÓ DIVINA, i al seu terme, una VOLUNTAT DIVINA A REALITZAR. Tanmateix, la vocació afegeix alguna cosa a l'elecció i a la missió: una crida personal dirigida a la consciència més profunda de l'individu i que modifica radicalment la seva existència, no només les seves condicions exteriors, sinó fins i tot el cor.
I Déu espera una resposta a la seva crida, una adhesió conscient de fe i
d'obediència. De vegades aquesta adhesió és instantània, però amb freqüència
l'home sent por i tracta d'evadir-se. És que la vocació normalment posa a
part al cridat i fa d
'ell
un estrany entre els seus.

La vocació és el mitjà
de què se serveix Jesús per agrupar al voltant seu als
Apòstols (Mc, 3,13), però també dirigeix a d'altres una crida anàloga (Mc.
10,21; Lc.9,59-62): i tota la seva predicació comporta una vocació: una crida a seguir-lo en una vida nova, el secret de la qual ell té: "Si algú vol venir darrere meu.... " (Mt. 16,24). I si n'hi ha "molts cridats, i pocs els elegits" es deu a què la invitació és una crida personal a la qual alguns romanen sords (Mt. 22,1-4)

A què ens crida Jesús?
A una vida nova (Ga. 5,13) "vosaltres, germans, heu estat cridats a la
llibertat". (Ef. 1,18) "a fi que pugueu conèixer a quina esperança us ha cridat". (Col. 3,15) "Que la pau de Crist faci estada en els vostres cors... ja que per a gaudir-la vau ser cridats... ". (1Te. 2,12) "A fi de que us comporteu d'una manera digna de Déu, que us ha cridat al seu regne i a la seva glòria"
Resumint (Rm. 8, 28-30; 1Co. 1,9)
:
DÉU ENS CRIDA A VIURE EN JESUCRIST.

(tornar)