LA BÍBLIA JUEVA: La Torà, els Profetes i els Escrits

Pels jueus la BÍBLIA és formada per tres grups de llibres:
1- La Torà (llei): el Pentateuc
2- Els Profetes: Anomenen profetes anteriors als llibres de Josuè, Jutges, I i II Samuel, i I i II Reis. I profetes posteriors a: Isaïes, Jeremíes, 
    Ezequiel, i els altres profetes menors: Amòs, Osees, Abdies, Ageu, ...etc
3- Els Escrits: Rut, Ester, Job, Càntic dels Càntics,... etc (els que nosaltres diem "Sapiencials")
De tot aquest conjunt en diuen la T(A)N(A)K, consonants fetes de les inicials de la Torà=llei, els Nevim=profetes, i els Ketuvim=escrits (en hebreu les vocals només serveixen per pronunciar les consonants).

No va ser fins al sIIdC que, a causa de les expulsions de jueus, provocades per Titus i per Adrià, (anys 70 i 135), els qui s'havien reunit a Tiberíades (Galilea), van recollir les narracions bíbliques existents, i hi van posar vocals a fi de conservar el que fins llavors s'havia tramés de generació en generació, per tradició oral. 
Com que amb Alexandre el Gran (sIIaC) el grec s'havia començat a imposar entre la gent culta, a Alexandria es va escriure la Bíblia en grec (versió dita dels 70), mentre que, com que entre el poble es parlava l'arameu, la gent també l'usava en els textos sagrats.
Finalment va ser al sXdC que es va puntuar definitivament el text que tenim avui (TM text massorètic).

Aquesta és la Bíblia que va llegir Jesús i de la que es van servir els autors del NTestament. I aquesta és la Llei que els "Mestres" es van dedicar a interpretar, i concretar, traient-ne les més de 360 lleis que calia complir, a més de les "tradicions orals" (Mc 7,3-13).

Finalment aquestes "Tradicions orals" van ser recollides per escrit als centres judaitzants de Tiberíades i Sèforis, formant els MIDRASH:
A- Midrash Aggadàh en forma d'historietes, i B- Midrash Halakhàh en forma de lleis de vida (halah=camí)

La MISNÀ (200dC a Sèforis) recoplia i amplia la legislació de la Halakhàh. Mentre que la GEMARA recull els comentaris i discussions que els mestres feien sobre la mateixa Misnà.
A fi d'agrupar els llibres, es va fer el TALMUD, que és la suma de la Misnà i la Gemara. Actualment existeixen 2 Talmuds:
1-El de Jerusalem (400dC) que exigeix cada any la lectura sencera de la bíblia a les sinagogues, i que ha caigut en desús.
2-I el Talmud Babilònic (de l'actual Irak) que és el que avui es fa servir, i el que normalment usen els estudiosos occidentals de la Bíblia.

Fins aquí unes explicacions molt tècniques, però que voldríem fossin entenedores per comprendre l'evolució del Llibre que és a l'origen del cristianisme i de l'evangeli de Nostre Senyor Jesucrist.