Hi trobareu:

- Una carta del Cardenal Ratzinger (quan no era Papa) al Bisbes de l'Església Catòlica
- Explicacions de la Gna. Teresa forcades sobre:
UNA PERSPECTIVA FEMINISTA DELS ORÍGENS CRISTIANS
 
Carta de la CONGREGACIÓ PER A LA DOCTRINA DE LA FE 
Carta als bisbes de l’Església Catòlica 
sobre la col·laboració de l’home i la dona a l’Església i al món  

INTRODUCCIÓ

1. Experta en humanitat, l’Església s’ha interessat sempre en tot allò que fa referència a l’home i a la dona. En aquests darrers temps s’ha reflexionat molt sobre la dignitat de la dona, els seus drets i deures en els diversos sectors de la comunitat civil i eclesial. A l’aprofundiment d’aquesta temàtica fonamental, l’Església hi ha contribuït particularment amb l’ensenyament de Joan Pau II, i ara se sent interpel·lada per alguns corrents de pensament, les tesis dels quals sovint no coincideixen amb la finalitat genuïna de la promoció de la dona.

Aquest document, després d’una breu presentació i valoració crítica d’algunes concepcions antropològiques actuals, vol proposar reflexions inspirades en les dades doctrinals de l’antropologia bíblica, que són indispensables per salvaguardar la identitat de la persona humana. Es tracta de pressupòsits per a una recta comprensió de la col·laboració activa de l’home i la dona a l’Església i al món, en el reconeixement de la seva pròpia diferència. Aquestes reflexions es proposen, a més, com a punt de partida d’aprofundiment dintre de l’Església, i per establir un diàleg amb tots els homes i les dones de bona voluntat, en la recerca sincera de la veritat i el compromís comú de desenvolupar relacions cada vegada més autèntiques. 

I. EL PROBLEMA

2. Als darrers anys s’han traçat noves tendències per afrontar la qüestió femenina. Una primera tendència subratlla fortament la condició de subordinació de la dona a fi de suscitar una actitud de contestació. La dona, per ser ella mateixa, es constitueix en antagonista de l’home. Als abusos de poder respon amb una estratègia de recerca del poder. Aquest procés duu a una rivalitat entre els sexes, en el qual la identitat i el rol d’un són assumits en desavantatge de l’altre, la qual cosa té com a conseqüència la introducció en l’antropologia d’una confusió deletèria, que té la seva implicació més immediata i nefasta en l’estructura de la família.

Una segona tendència emergeix com a conseqüència de la primera. Per tal d’evitar qualsevol supremacia d’un sexe sobre l’altre, es tendeix a eliminar les diferències, considerades com a simple efecte d’un condicionament historicocultural. En aquest anivellament, la diferència corpòria, anomenada sexe, es minimitza, mentre la dimensió estrictament cultural, anomenada gènere, queda subratllada al màxim i considerada primària. L’obscuriment de la diferència o dualitat dels sexes produeix enormes conseqüències d’ordre divers. Aquesta antropologia, que pretenia afavorir perspectives igualitàries per a la dona, alliberant-la de tot determinisme biològic, ha inspirat de fet ideologies que promouen, per exemple, que es qüestioni la família a causa de la seva índole natural biparental, això és, composta de pare i mare, que s’equipari l’homosexualitat a l’heterosexualitat i que aparegui un model nou de sexualitat polimorfa.

3. Encara que l’arrel immediata d’aquesta tendència se situa en el context de la qüestió femenina, la seva més motivació profunda s’ha de buscar en l’intent de la persona humana d’alliberar-se dels seus condicionaments biològics. Segons aquesta perspectiva antropològica, la naturalesa humana no duu en si mateixa característiques que s’imposarien de manera absoluta: tota persona es podria o s’hauria de configurar segons els seus propis desigs, ja que seria lliure de tota predeterminació vinculada a la seva constitució essencial.

Aquesta perspectiva té múltiples conseqüències. Abans que res, es reforça la idea que l’alliberament de la dona exigeix una crítica a les Sagrades Escriptures, que transmetrien una concepció patriarcal de Déu, alimentada per una cultura essencialment masclista. En segon lloc, aquesta tendència consideraria sense importància i irrellevant el fet que el Déu Fill hagi assumit la naturalesa humana en la seva forma masculina. 

4. Davant d’aquests corrents de pensament, l’Església, il·luminada per la fe en Jesucrist, parla, en canvi, de col·laboració activa entre l’home i la dona, precisament en el reconeixement de la diferència mateixa.

Per comprendre millor el fonament, el sentit i les conseqüències d’aquesta resposta, convé tornar, encara que sigui breument, a les Sagrades Escriptures —riques també en saviesa humana— en les quals aquesta s’ha manifestat progressivament, gràcies a la intervenció de Déu en favor de la humanitat.

II. LES DADES FONAMENTALS DE L’ANTROPOLOGIA BÍBLICA

5. Una primera sèrie de textos bíblics que cal examinar la constitueixen els primers tres capítols del Gènesi. Aquests ens situen «en el context d’aquell “principi” bíblic segons el qual la veritat revelada sobre l’home com “imatge i semblança de Déu’” constitueix la base immutable de tota l’antropologia cristiana».

En el primer text (Gn 1,1-2,4), es descriu la potència creadora de la Paraula de Déu, que obra fent distincions en el caos primigeni. Apareixen així la llum i les tenebres, el mar i la terra ferma, el dia i la nit, les herbes i els arbres, els peixos i els ocells, tots «segons la seva espècie». Sorgeix un món ordenat a partir de diferències, que, d’altra banda, són altres tantes promeses de relacions. Heus aquí, doncs, esbossat el quadre general en el qual s’emmarca la creació de la humanitat. «Déu digué: Fem l’home a imatge nostra, semblant a nosaltres... Déu va crear l’home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà l’home i la dona.» (Gn 1,26-27). La humanitat és descrita aquí com articulada, des del seu origen primer, en la relació del masculí amb el femení. És aquesta humanitat sexuada la que és declarada explícitament «imatge de Déu».

6. La segona narració de la creació (Gn 2,4-25) confirma de manera inequívoca la importància de la diferència sexual. Una vegada plasmat per Déu i situat en el jardí del qual li es encomanada la gestió, aquell que és designat —encara de manera genèrica— com Adam experimenta una solitud, que la presència dels animals no aconsegueix omplir. Necessita una ajuda que li sigui adequada. El terme designa aquí no un paper de subaltern sinó una ajuda vital. L’objectiu és, en efecte, permetre que la vida d’Adam no es converteixi en un enfrontament estèril, i al cap i a la fi mortal, solament amb si mateix. Cal que entri en relació amb un altre ésser que es trobi al seu nivell. Solament la dona, creada de la seva mateixa «carn» i envoltada del seu mateix misteri, ofereix a la vida de l’home un avenir. Això es verifica a nivell ontològic, en el sentit que la creació de la dona per part de Déu caracteritza la humanitat com a realitat relacional. En aquesta trobada apareix també la paraula que, per primera vegada, obre la boca de l’home, en una expressió de meravella: «Aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn» (Gn 2,23). 

Amb referència a aquest text del Gènesi, el Sant Pare ha escrit: «La dona és un altre “jo’” en la humanitat comuna. Des del principi apareixen [l’home i la dona] com a “unitat dels dos”, i això significa la superació de la solitud original, en la qual l’home no trobava “una ajuda que li fes costat” (Gn 2,20). Es tracta aquí solament de l’“ajuda” amb vista a l’acció a “sotmetre la terra” (cf Gn 1,28)? Certament es tracta de la companya de la vida amb la qual l’home es pot unir, com a esposa, arribant a ser amb ella “una sola carn” i abandonant per això “el pare i la mare” (cf Gn 2,24)».

La diferència vital està orientada a la comunió, i és viscuda serenament tal com expressa el tema de la nuesa: «Tots dos, l’home i la seva dona, anaven nus, i no se n’avergonyien.» (Gn 2,25). 

D’aquesta manera, el cos humà, marcat pel segell de la masculinitat o la feminitat, «des “del principi” té un caràcter nupcial, cosa que vol dir que és capaç d’expressar l’amor amb què l’home-persona es fa do, verificant així el profund sentit del propi ésser i de la pròpia existència». Comentant aquests versicles del Gènesi, el Sant Pare continua dient: «En aquesta peculiaritat seva, el cos és l’expressió de l’esperit i està cridat, en el misteri mateix de la creació, a existir en la comunió de les persones “a imatge de Déu”».

En la mateixa perspectiva esponsal es comprèn en quin sentit l’antiga narració del Gènesi deixa entendre com la dona, en el seu ésser més profund i originari, existeix «per raó de l’home» (cf 1Co 11,9): és una afirmació que, lluny d’evocar alienació, expressa un aspecte fonamental de la semblança amb la Santíssima Trinitat, les persones de la qual, amb la vinguda de Crist, revelen la comunió d’amor que existeix entre elles. «En la “unitat dels dos” l’home i la dona són cridats des del seu origen no només a existir “un al costat de l’altre”, o simplement “junts”, sinó que són cridats també a existir recíprocament, “l’un per a l’altre...” El text del Gènesi (2,18-25) indica que el matrimoni és la dimensió primera i, en cert sentit, fonamental d’aquesta crida. Però no és l’única. Tota la història de l’home sobre la terra es realitza en l’àmbit d’aquesta crida. Basant-se en el principi del ser recíproc “per a” l’altre en la “comunió” interpersonal, es desenvolupa en aquesta història la integració en la humanitat mateixa, volguda per Déu, del “masculí” i del “femení”». 

La visió serena de la nuesa amb la qual conclou la segona narració de la creació evoca aquell «molt bo» que tancava la creació de la primera parella humana en la narració anterior. Heus aquí el centre del designi originari de Déu i la veritat més profunda de l’home i la dona, tal com Déu els ha volgut i creat. Per més trastornades i enfosquides pel pecat que estiguin, aquestes disposicions originàries del Creador no podran ser mai anul·lades.

7. El pecat original altera la manera amb la qual l’home i la dona acullen i viuen la Paraula de Déu i la seva relació amb el Creador. Immediatament després d’haver-los donat el jardí, Déu els dóna un manament positiu (cf Gn 2,16) seguit per un altre de negatiu (cf Gn 2,17), amb el qual s’afirma implícitament la diferència essencial entre Déu i la humanitat. En virtut de la seducció de la serp, aquesta diferència és rebutjada de fet per l’home i la dona. Com a conseqüència, es tergiversa també la manera de viure la seva diferenciació sexual. La narració del Gènesi estableix així una relació de causa i efecte entre les dues diferències: quan la humanitat considera Déu el seu enemic, es perverteix la relació mateixa entre l’home i la dona. Així mateix, quan aquesta relació última es deteriora, existeix el risc que quedi compromès també l’accés al rostre de Déu. 

En les paraules que Déu adreça a la dona després del pecat s’expressa, de manera lapidària i impressionant, la naturalesa de les relacions que s’establiran des d’aleshores entre l’home i la dona: «Desitjaràs el teu home, i ell et voldrà dominar.» (Gn 3,16). Serà una relació en la qual sovint l’amor quedarà reduït a una mera cerca de si mateix, en una relació que ignora i destrueix l’amor, i els reemplaça pel jou de la dominació d’un sexe sobre l’altre. La història de la humanitat reprodueix, de fet, aquestes situacions en les quals s’expressa obertament la triple concupiscència que recorda sant Joan, quan parla dels desigs carnals, l’afany de posseir i les ostentacions (cf 1Jn 2,16). En aquesta tràgica situació es perden la igualtat, el respecte i l’amor que, segons el designi originari de Déu, exigeix la relació de l’home i la dona. 

8. Recórrer aquests textos fonamentals permet reafirmar algunes dades cabdals de l’antropologia bíblica.

Abans que res, cal subratllar el caràcter personal de l’ésser humà. «De la reflexió bíblica emergeix la veritat sobre el caràcter personal de l’ésser humà. L’home —ja sigui home o dona— és persona igualment; en efecte, ambdós, han estat creats a imatge i semblança del Déu personal». La igual dignitat de les persones es realitza com a complementarietat física, psicològica i ontològica, que dóna lloc a una harmònica «unidualitat» relacional, que només el pecat i les “estructures de pecat” inscrites en la cultura han fet potencialment conflictives. L’antropologia bíblica suggereix afrontar des d’un punt de vista relacional, no competitiu ni de revenja, els problemes que en l’àmbit públic o privat suposen la diferència de sexes.

A més, cal fer notar la importància i el sentit de la diferència dels sexes com a realitat inscrita profundament en l’home i la dona. «La sexualitat caracteritza l’home i la dona no només en el pla físic, sinó també en el psicològic i espiritual amb la seva empremta consegüent en totes les seves manifestacions». Aquesta no es pot reduir a una mera i insignificant dada biològica, sinó que «és un element bàsic de la personalitat; una manera pròpia de ser, de manifestar-se, de comunicar-se amb els altres, de sentir, expressar i viure l’amor humà». Aquesta capacitat d’estimar, reflex i imatge de Déu Amor, troba una de les seves expressions en el caràcter esponsal del cos, en el qual s’inscriuen la masculinitat i feminitat de la persona. 

Es tracta de la dimensió antropològica de la sexualitat, inseparable de la teològica. La criatura humana, en la seva unitat d’ànima i cos, està, des del principi, qualificada per a la relació amb l’altre. Aquesta relació es presenta sempre alhora com a bona i alterada. És bona per la seva bondat originària, declarada per Déu des del primer moment de la creació; és també alterada per la desharmonia entre Déu i la humanitat, sorgida amb el pecat. Tal alteració no respon, però, ni al projecte inicial de Déu sobre l’home i la dona, ni a la veritat sobre la relació dels sexes. D’això es dedueix, per tant, que aquesta relació, bona però ferida, necessita ser guarida. 

Quines poden ser les vies per a aquesta curació? Considerar i analitzar els problemes inherents a la relació dels sexes només a partir d’una situació marcada pel pecat duria necessàriament a recaure en els errors esmentats. Cal, doncs, trencar aquesta lògica del pecat i buscar una sortida que permeti eliminar-la del cor de l’home pecador. Una orientació clara en aquest sentit se’ns ofereix amb la promesa divina d’un Salvador, en la qual estan involucrades la «dona» i la seva «estirp» (cf Gn 3,15), promesa que, abans de realitzar-se, tindrà una llarga preparació històrica.

9. Una primera victòria sobre el mal està representada per la història de Noè, home just que, conduït per Déu, se salva del diluvi amb la seva família i les distintes espècies d’animals (cf Gn 6-9). Però l’esperança de salvació es confirma, sobretot, en l’elecció divina d’Abram i la seva descendència (cf Gn 12,1 i seg.). Déu comença així a desvelar el seu rostre perquè, per mitjà del poble elegit, la humanitat aprengui el camí de la semblança divina, és a dir, de la santedat i, per tant, aprengui a canviar el cor. Entre les moltes maneres amb què Déu es revela al seu poble (cf He 1,1), segons una llarga i pacient pedagogia, es troba també la reiterada referència al tema de l’aliança entre l’home i la dona. Es tracta de quelcom paradoxal si es considera el drama que recorda el gènesi i la seva reiteració concreta en temps dels profetes, com també la barreja entre sacralitat i sexualitat, present en les religions que circumdaven Israel. I, tanmateix, aquest simbolisme sembla indispensable per comprendre la manera amb què Déu estima el seu poble: Déu es fa conèixer com l’Espòs que estima Israel, la seva Esposa. 

Si en aquesta relació Déu és descrit com a «Déu-gelós» (cf Ex 20,5; Na 1,2) i Israel és denunciat com a esposa «adúltera» o «prostituta» (cf Os 2,4-15; Ez 16,15-34), el motiu és que l’esperança que s’enforteix per la paraula dels profetes consisteix precisament a veure com Jerusalem es converteix en l’esposa perfecta: «Els teus fills et posseiran com un jove posseeix la seva esposa.  El teu Déu s'alegrarà de tenir-te, com el nuvi s'alegra de tenir la núvia.» (Is 62,5). Recreada «en bondat i justícia, amor i misericòrdia» (Os 2,21), aquella que es va allunyar per buscar la vida i la felicitat en els déus falsos retornarà, i a Aquell que li parlarà al seu cor, «ella em correspondrà com quan era jove» (Os 2,17), i li escoltarà dir: «el qui t'ha creat és espòs teu» (Is 54,5). En substància és la mateixa dada que s’afirma quan, paral·lelament al misteri de l’obra que Déu realitza per la figura masculina del servent, el llibre d’Isaïes evoca la figura femenina de Sió, adornada amb una transcendència i una santedat que prefiguren el do de la salvació destinada a Israel. 

El Càntic dels càntics representa, sens dubte, un moment privilegiat en tractar aquesta modalitat de revelació. Amb paraules d’un amor profundament humà, que celebra la bellesa dels cossos i la felicitat de la recerca recíproca, s’expressa igualment l’amor diví pel seu poble. L’Església no s’ha enganyat, doncs, en reconèixer el misteri de la seva relació amb Crist, en la seva audàcia d’unir, mitjançant les mateixes expressions, allò que hi ha de més humà amb allò que hi ha de més diví.

Al llarg de tot l’Antic Testament es configura una història de salvació, que posa simultàniament en joc la participació del masculí i el femení. Els termes espòs i esposa, o també aliança, amb els quals es caracteritza la dinàmica de la salvació, bo i tenint una dimensió metafòrica evident, representen aquí molt més que simples metàfores. Aquest vocabulari nupcial es refereix a la naturalesa mateixa de la relació que Déu estableix amb el seu poble, encara que aquesta relació és més àmplia del que es pot captar en l’experiència nupcial humana. Igualment, estan en joc les mateixes condicions concretes de la redempció, igual com oracles com els d’Isaïes associen papers masculins i femenins en l’anunci i la prefiguració de l’obra de la salvació que Déu està a punt de complir. Aquesta salvació orienta el lector tant cap a la figura masculina del servent que pateix com cap a la femenina de Sió. Els oracles d’Isaïes alternen de fet aquesta figura amb la del servent de Déu, abans de culminar, al final del llibre, amb la visió misteriosa de Jerusalem, que infanta un poble en un sol dia (cf Is 66,7-14), profecia de la gran novetat que Déu està a punt de realitzar (cf Is 48,6-8). 

10.Totes aquestes prefiguracions es compleixen en el Nou Testament. D’una banda, Maria, com la filla elegida de Sió, recapitula i transfigura en la seva feminitat la condició d’Israel-esposa, a l’espera del dia de la seva salvació. D’altra banda , la masculinitat del Fill permet reconèixer com Jesús assumeix en la seva persona tot el que el simbolisme de l’Antic Testament havia aplicat a l’amor de Déu pel seu poble, descrit com l’amor d’un espòs per la seva esposa. Les figures de Jesús i Maria, la seva Mare, no només asseguren la continuïtat entre l’Antic i el Nou Testament, sinó que superen aquell. Com diu sant Ireneu, amb el Senyor apareix «tota novetat».

Aquest aspecte és posat en evidència de manera particular per l’Evangeli de Joan. En l’escena de les noces de Canà, per exemple, Maria, a la qual el seu Fill anomena «dona», demana a Jesús que ofereixi com a senyal el vi nou de les noces futures amb la humanitat. Aquestes noces messiàniques es realitzaran en la creu, on, en presència novament de la seva mare, anomenada també aquí com a «dona», brollarà del cor obert del crucificat la sang-vi de la Nova Aliança (cf Jn 19,25-27.34).14 No és, doncs, res de sorprenent que Joan el Baptista, en ser interrogat sobre la seva identitat, es presenti com «l’amic del nuvi», que s’alegra quan escolta la veu del nuvi i ha d’eclipsar-se a la seva arribada: «El qui té l'esposa és l'espòs, però l'amic de l'espòs, que és present i l'escolta, té una gran joia quan sent la veu de l'espòs. També jo tinc aquesta joia, i la meva joia és completa. Ell ha de créixer, i jo he de minvar.» (Jn 3,29-30).

En la seva activitat apostòlica, Pau desenvolupa tot el sentit nupcial de la redempció concebent la vida cristiana com un misteri nupcial. Escriu a l’Església de Corint, fundada per ell: «Estic gelós per vosaltres amb la mateixa gelosia de Déu. Us he promès un sol espòs, vull presentar-vos el Crist com una verge pura.» (2Co 11,2).

A la carta als cristians d’Efes la relació esponsal entre Crist i l’Església serà represa i aprofundida amb amplitud. En la Nova Aliança l’Esposa estimada és l’Església, i —com ensenya el Sant Pare a la Carta a les famílies— «aquesta esposa, de la qual parla la carta als efesis, es fa present en cada batejat i és com una persona que s’ofereix a la mirada del seu espòs: “Ha estimat l'Església i s'ha entregat a la mort per... portar a la seva presència una Església gloriosa, sense taques ni arrugues ni res de semblant: una Església que fos santa i immaculada.” (Ef 5,25-27)».

Reflexionant, doncs, sobre com és descrita la unió de l’home i la dona al moment de la creació del món (cf Gn 2,24), l’apòstol exclama: «Aquest misteri és gran: jo entenc que es refereix a Crist i l'Església» (Ef 5,32).

L’amor de l’home i la dona, viscut amb la força de la gràcia baptismal, es converteix ja en sagrament de l’amor de Crist i l’Església, testimoniatge del misteri de fidelitat i unitat del qual neix la «nova Eva», i del qual aquesta viu en el seu camí terrenal, tot esperant la plenitud de les noces eternes. 

11. Empeltats en el misteri pasqual i convertits en signes vivents de l’amor de Crist i l’Església, els esposos cristians són renovats en el seu cor i poden així fugir de les relacions marcades per la concupiscència i la tendència a la submissió, que la ruptura amb Déu, a causa del pecat, havia introduït en la parella primitiva. Per a ells, la bondat de l’amor, del qual la voluntat humana ferida ha conservat la nostàlgia, es revela amb noves possibilitats i èmfasis. A la llum de tot això, davant la pregunta sobre el divorci (cf Mt 19,1-9), Jesús recorda les exigències de l’aliança entre l’home i la dona, volgudes per Déu al principi, o bé abans de l’aparició del pecat, el qual havia justificat les adaptacions successives de la llei mosaica. Lluny de ser la imposició d’un ordre dur i intransigent, aquest ensenyament de Jesús sobre el divorci és efectivament l’anunci d’una «bona notícia»: que la fidelitat és més forta que el pecat. Amb la força de la resurrecció és possible la victòria de la fidelitat sobre les debilitats, sobre les ferides sofertes i sobre els pecats de la parella. En la gràcia de Crist, que renova el seu cor, l’home i la dona resulten capaços de lliurar-se del pecat i de conèixer l’alegria del do recíproc. 

12. «Tots els qui heu estat batejats en Crist us heu revestit de Crist: ja no hi ha... home ni dona», escriu sant Pau als Gàlates (Ga 3,27-28). L’apòstol no declara aquí abolida la distinció home-dona, que en un altre lloc afirma que pertany al projecte de Déu. El que vol dir, més aviat, és que en Crist la rivalitat, l’enemistat i la violència, que desfiguraven la relació entre l’home i la dona són superables i superades. En aquest sentit, la distinció entre l’home i la dona és afirmada més que mai, i com a tal acompanya la revelació bíblica fins al final. Al terme de la nostra història, quan a l’Apocalipsi de Joan es tracen «el cel nou» i «la terra nova» (Ap 21,1), es presenta en una visió una Jerusalem femenina, «abillada com una núvia que s'engalana per al seu espòs» (Ap 21,2). La revelació mateixa es conclou amb la paraula de l’Esposa i de l’Esperit, que supliquen l’arribada de l’Espòs: «Vine, Senyor Jesús!» (Ap 22,20).

El masculí i el femení són revelats així com a pertanyents ontològicament a la creació, i destinats, per tant, a perdurar més enllà del temps present, evidentment en una forma transfigurada. D’aquesta manera caracteritzen l’amor que «no passarà mai» (1Co 13,8), encara que hagi caducat l’expressió temporal i terrenal de la sexualitat, ordenada a un règim de vida marcat per la generació i la mort. El celibat per al regne vol ser una profecia d’aquesta forma d’existència futura del masculí i el femení. Per als qui viuen el celibat, aquest avança la realitat d’una vida, que, tot i continuar essent la pròpia de l’home i la dona, ja no estarà sotmesa als límits presents de la relació conjugal (cf Mt 22,30). Per als qui viuen la vida conjugal, aquell estat es converteix, a més, en referència i profecia de la perfecció que la seva relació assolirà a quan es trobin cara a cara amb Déu. 

L’home i la dona, que són distints des del principi de la creació i romanen així en l’eternitat, estan empeltats en el misteri pasqual de Crist i ja no veuen les seves diferències com a motiu de discòrdia que cal superar amb la negació o l’anivellació, sinó com una possibilitat de col·laboració que cal conrear amb el respecte recíproc de la distinció. A partir d’aquí s’obren noves perspectives per a una comprensió més profunda de la dignitat de la dona i del seu paper en la societat humana i en l’Església.
 
III. L’ACTUALITAT DELS VALORS FEMENINS EN LA VIDA DE LA SOCIETAT

13. Entre els valors fonamentals que estan vinculats a la vida concreta de la dona es troba el que s’ha anomenat la «capacitat d’acollida de l’altre». Encara que algun discurs feminista reivindiqui les exigències «per a si mateixa», la dona conserva la intuïció profunda que el millor de la seva vida està fet d’activitats orientades al desvetllament de l’altre, al seu creixement i a la seva protecció.

Aquesta intuïció està unida a la seva capacitat física de donar la vida. Sigui o no posada en acte, aquesta capacitat és una realitat que estructura profundament la personalitat femenina. Li permet adquirir ben aviat maduresa, sentit de la gravetat de la vida i de les responsabilitats que aquesta implica. Hi desenvolupa el sentit i el respecte pel que és concret, que s’oposa a determinades abstraccions, sovint letals per a l’existència dels individus i la societat. En fi, és ella la qui, àdhuc en les situacions més desesperades —i la història passada i present ho testimonia— posseeix una capacitat única de resistir davant les adversitats, de fer la vida possible fins i tot en situacions extremes, de conservar un tenaç sentit del futur i, finalment, de recordar amb les llàgrimes el preu de cada vida humana. 

Encara que la maternitat és un element clau de la identitat femenina, això no autoritza de cap manera a considerar a la dona exclusivament sota l’aspecte de la procreació biològica. En aquest sentit, poden existir greus exageracions que exalten la fecunditat biològica en termes vitalistes i que sovint van acompanyades d’un perillós menyspreu per la dona. En aquest sentit, la vocació cristiana a la virginitat —audaç amb relació a la tradició de l’antic testament i a les exigències de moltes societats humanes— té una gran importància, perquè contradiu radicalment qualsevol pretensió de limitar les dones a un destí que seria senzillament biològic. De la mateixa manera que la maternitat física recorda a la virginitat que no existeix vocació cristiana fora de la donació concreta de si a l’altre, igualment la virginitat recorda a la maternitat física la seva dimensió fonamentalment espiritual: no és conformant-se a donar la vida física que es genera realment l’altre. Això vol dir que la maternitat també pot trobar formes de plena realització on no hi ha generació física.

Des d’aquesta perspectiva, s’entén el paper insubstituïble de la dona en els diversos aspectes de la vida familiar i social que impliquen les relacions humanes i la cura dels altres. Aquí es manifesta amb claredat allò que el Sant Pare ha anomenat el geni de la dona. Això implica, abans que res, que les dones estiguin activament presents, fins i tot amb fermesa, en la família, «societat primordial i, en cert sentit, “sobirana”», perquè és particularment en ella on es plasma el rostre d’un poble i els seus membres hi adquireixen els ensenyaments fonamentals. Hi aprenen a estimar en la mesura que hi són estimats gratuïtament, hi aprenen el respecte als altres en la mesura que hi són respectats, hi aprenen a conèixer el rostre de Déu en la mesura que hi reben la primera revelació d’un pare i una mare plens d’atencions. Quan falten aquestes experiències fonamentals, el conjunt de la societat en sent una violència i, al seu torn, esdevé generador de múltiples violències. Això implica, a més, que les dones estiguin presents en el món del treball i de l’organització social, i que tinguin accés a llocs de responsabilitat que els ofereixin la possibilitat d’inspirar les polítiques de les nacions i de promoure solucions innovadores per als problemes econòmics i socials. 

No obstant això, no es pot oblidar que la combinació de les dues activitats —la família i el treball— assumeix, en el cas de la dona, característiques diferents que en el cas de l’home. Per tant, es planteja el problema d’harmonitzar la legislació i l’organització del treball amb les exigències de la missió de la dona dintre de la família. El problema no és només jurídic, econòmic o organitzatiu, sinó sobretot de mentalitat, cultura i respecte. En efecte, cal una valoració justa del treball que desenvolupa la dona en la família. D’aquesta manera, les dones que lliurement ho desitgin, podran dedicar tot el seu temps al treball domèstic, sense que per això estiguin estigmatitzades socialment i penalitzades econòmicament. D’altra banda, les qui vulguin desenvolupar també altres treballs, podran fer-ho amb horaris adequats, sense veure’s obligades a elegir entre l’alternativa de perjudicar la seva vida familiar o de patir una situació habitual de tensió, que no facilita ni l’equilibri personal ni l’harmonia familiar. Com ha escrit Joan Pau II, «serà un honor per a la societat permetre a la mare —sense obstaculitzar la seva llibertat, sense discriminació psicològica o pràctica, sense deixar-la en inferioritat davant les seves companyes— dedicar-se a la cura i a l’educació dels fills, segons les necessitats diferenciades de l’edat».

14. En tot cas, és oportú recordar que els valors femenins esmentats són, abans que res, valors humans: la condició humana de l’home i la dona, creats a imatge de Déu, és una i indivisible. Només perquè les dones estan més immediatament en sintonia amb aquests valors poden reclamar-los i ser-ne un signe privilegiat. Però, en darrera instància, cada ésser humà, home o dona, està destinat a ser «per a l’altre». Així, es veu que el que s’anomena feminitat és més que un simple atribut del sexe femení. La paraula designa efectivament la capacitat fonamentalment humana de viure per a l’altre i gràcies a l’altre.

Per tant, la promoció de les dones dintre de la societat ha de ser compresa i buscada com una humanització, que es realitza gràcies als valors redescoberts per les dones. Tota perspectiva que pretengui proposar-se com a lluita de sexes només pot ser una il·lusió i un perill, destinats a acabar en situacions de segregació i competició entre homes i dones, i a promoure un solipsisme, que es nodreix d’una concepció falsa de la llibertat. 

Sense prejutjar els esforços per promoure els drets als quals les dones poden aspirar en la societat i en la família, aquestes observacions volen corregir la perspectiva que considera els homes com a enemics que cal vèncer. La relació home-dona no pot pretendre trobar la seva condició justa en una espècie de contraposició desconfiada i a la defensiva. Cal que aquesta relació sigui viscuda en la pau i la felicitat de l’amor compartit.

En un nivell més concret, les polítiques socials —educatives, familiars, laborals, d’accés als serveis, de participació cívica—, si bé d’una banda han de combatre qualsevol discriminació sexual injusta, també han de saber escoltar les aspiracions i concretar les necessitats de cadascú. La defensa i la promoció de la idèntica dignitat i dels valors personals comuns s’han d’harmonitzar amb el reconeixement acurat de la diferència i la reciprocitat, allí on calgui, per a la realització del propi ésser masculí o femení. 

IV. L’ACTUALITAT DELS VALORS FEMENINS EN LA VIDA DE L’ESGLÉSIA

15. Pel que fa a l’Església, el signe de la dona hi és més que mai central i fecund. Depèn de la identitat mateixa de l’Església, que aquesta rep de Déu i acull en la fe. És aquesta identitat «mística», profunda, essencial, la que s’ha de tenir present en la reflexió sobre els respectius papers de l’home i la dona en l’Església.

Ja des de les primeres generacions cristianes, l’Església es va considerar una comunitat generada per Crist i vinculada a Ell per una relació d’amor, que va trobar en l’experiència nupcial la seva millor expressió. Per això la primera obligació de l’Església és restar en la presència d’aquest misteri de l’amor diví, manifestat en Crist Jesús, contemplar-lo i celebrar-lo. En aquest sentit, la figura de Maria constitueix la referència fonamental de l’Església. Es podria dir, metafòricament, que Maria ofereix a l’Església el mirall en el qual aquesta és convidada a reconèixer la seva pròpia identitat, com també les disposicions del cor, les actituds i els gestos que Déu n’espera.

L’existència de Maria és, per a l’Església, una invitació a fonamentar el seu ésser en l’escolta i l’acollida de la paraula de Déu. Perquè la fe no és tant la recerca de Déu per part de l’home com el reconeixement que Déu ve a ell, el visita i li parla. Aquesta fe, convençuda que «per a Déu no hi ha res impossible» (cf Gn 18,14; Lc 1,37), viu i s’aprofundeix en l’obediència humil i amorosa amb la qual l’Església sap dir-li al Pare: «que es compleixin en mi les teves paraules» (Lc 1,38). La fe contínuament remet a la persona de Jesús: «Feu tot el que ell us digui» (Jn 2,5) i l’acompanya en el seu camí fins als peus de la creu. Maria, en l’hora de les tenebres més profundes, persisteix valentament en la fe, amb l’única certesa de la confiança en la paraula de Déu.

També de Maria l’Església aprèn a conèixer la intimitat de Crist. Maria, que ha dut als seus braços al nen petit de Betlem, ensenya a conèixer la infinita humilitat de Déu. Ella, que ha acollit el cos martiritzat de Jesús baixat de la creu, mostra a l’Església com recollir totes les vides desfigurades en aquest món per la violència i el pecat. L’Església aprèn de Maria el sentit de la potència de l’amor, tal com Déu la desplega i revela en la vida del Fill predilecte: «dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalta els humils» (Lc 1,51-52). I també de Maria els deixebles de Crist reben el sentit i el gust de la lloança davant les obres de Déu: «perquè el Totpoderós obra en mi meravelles» (Lc 1,49). Ells aprenen que estan en el món per servar la memòria d’aquestes «meravelles» i vetllar en l’espera del dia del Senyor. 

16. Esguardar a Maria i imitar-la no significa, però, empènyer l’Església cap a una actitud passiva inspirada en una concepció superada de la feminitat. Tampoc no significa condemnar-la a una vulnerabilitat perillosa, en un món en què el que compta és sobretot el domini i el poder. En realitat, el camí de Crist no és ni el del domini (cf Fl 2,6), ni el del poder com l’entén el món (cf Jn 18,26). Del Fill de Déu aprenem que aquesta «passivitat» és, en realitat, el camí de l’amor, és poder real que derrota tota violència, és «passió» que redimeix el món del pecat i de la mort i recrea la humanitat. En confiar la seva Mare a l’apòstol sant Joan, el Crucificat convida la seva Església a aprendre de Maria el secret de l’amor que triomfa.

Lluny d’atorgar a l’Església una identitat basada en un model contingent de feminitat, la referència a Maria, amb les seves disposicions d’escolta, acollida, humilitat, fidelitat, lloança i espera, la situa en continuïtat amb la història espiritual d’Israel. Aquestes actituds es converteixen també, en Jesús i a través d’ell, en la vocació de cada batejat. 

Independentment de les condicions, els estats de vida, les vocacions diferents, amb o sense responsabilitats públiques, aquestes actituds determinen un aspecte essencial de la identitat de la vida cristiana. Àdhuc tractant-se d’actituds que haurien de ser típiques de cada batejat, de fet, és característic de la dona viure-les amb particular intensitat i naturalitat. Així, les dones tenen un paper de summa importància en la vida eclesial, interpel·lant els batejats sobre el conreu d’aquests disposicions i contribuint de manera única a manifestar el veritable rostre de l’Església, esposa de Crist i mare dels creients. 

Des d’aquesta perspectiva, també s’entén que el fet que l’ordenació sacerdotal sigui exclusivament reservada als homes no impedeix de cap manera a les dones accedir al cor de la vida cristiana. Elles estan cridades a ser models i testimonis insubstituïbles per a tots els cristians de com l’Esposa ha de correspondre amb amor a l’amor de l’Espòs.
 
CONCLUSIÓ

17. En Jesucrist s’han fet noves totes les coses (cf Ap 21,5). La renovació de la gràcia, però, no és possible sense la conversió del cor. Esguardant Jesús i confessant-lo com a Senyor, s’ha de reconèixer el camí de l’amor vencedor del pecat, que Ell proposa als seus deixebles.

Així, la relació de l’home amb la dona es transforma, i la triple concupiscència de la qual parla la primera carta de sant Joan (cf 1Jn 2,15-17) deixa de tenir la seva influència destructiva. S’ha de rebre el testimoniatge de la vida de les dones com a revelació de valors sense els quals la humanitat es tancaria en l’autosuficiència, en els somnis de poder i en el drama de la violència. També la dona, per la seva banda, ha de deixar-se convertir i reconèixer els valors singulars i de gran eficàcia d’amor per l’altre de què és portadora la seva feminitat. En ambdós casos, es tracta de la conversió de la humanitat a Déu, a fi que tant l’home com la dona coneguin Déu com la seva «ajuda», com a Creador ple de tendresa i com a Redemptor que «ha estimat tant al món que ha donat el seu Fill únic» (Jn 3,16).

Una conversió tal no es pot produir sense l’oració humil per rebre de Déu aquella transparència de mirada que permet reconèixer el propi pecat i alhora la gràcia que el guareix. De manera particular, s’ha d’implorar la intercessió de la Mare de Déu, dona segons la voluntat de Déu —«beneïda entre totes les dones» (Lc 1,42)—, escollida per revelar a la humanitat, homes i dones, el camí de l’amor. Solament així pot emergir en cada home i en cada dona, segons la seva pròpia gràcia, aquella «imatge de Déu», que és la imatge santa amb què estan fets (cf Gn 1,27). Només així es pot redescobrir el camí de la pau i de la meravella, del qual és testimoni la tradició bíblica en els versicles del Càntic dels càntics, on cossos i cors celebren un mateix goig.

Certament, l’Església coneix la força del pecat, que obra en els individus i en les societats, i que de vegades pot portar a desesperar de la bondat de la parella humana. Però, per la seva fe en Crist crucificat i ressuscitat, l’Església coneix encara més la força del perdó i del do de si, malgrat tota ferida i injustícia. La pau i la meravella que l’Església mostra amb confiança als homes i a les dones d’avui són la mateixa pau i meravella del jardí de la resurrecció, que ha il·luminat el nostre món i tota la seva història amb la revelació que «Déu és amor» (1Jn 4,8.16). 

El Sant Pare Joan Pau II, en l’audiència concedida a l’infrascrit cardenal prefecte, ha aprovat aquesta carta, acordada en sessió ordinària de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, i ha ordenat que sigui publicada.
 

Roma, 31 de maig de 2004, festa de la Visitació de la Mare de Déu
 

+ Joseph Card. Ratzinger, prefecte
+ Angelo Amato, SDB, arquebisbe titular de Sila, secretari
 

[traducció al català: Sant Vicenç de Sarrià]

 

 

 

UNA PERSPECTIVA FEMINISTA DELS ORÍGENS CRISTIANS

CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES 

Què vol dir exactament això d’una “perspectiva feminista”? 

Què és la teologia feminista? Quin sentit té que existeixi? Quin sentit té dedicar-s’hi? No és una complicació innecessària? Per què col.locar-se una etiqueta? No és millor “fer teologia en sentit ampli” (o almenys intentar-ho)?  

La teologia feminista és una teologia crítica. La investigació crítica neix sempre arran d’una experiència de contradicció. Hi ha alguna cosa que no quadra. En el cas de la teologia, la contradicció inicial acostuma a ser entre la vivència de Déu que té la persona i la imatge de Déu o la interpretació teològica que ha rebut; però també pot ser una contradicció purament teòrica entre dos aspectes de la tradició que li resulten incompatibles, o també una contradicció percebuda entre el text bíblic i la tradició. Sigui com sigui que s’experimenti, la contradicció genera un dinamisme que tendeix a la seva resolució. En alguns casos la tensió es resol canviant la percepció de la persona. En altres casos, es qüestionen alguns aspectes de la interpretació teològica rebuda. En l’àmbit cristià, es formula la sospita següent: i si la interpretació teològica rebuda no fos la més fidel al Ressuscitat? 

El pressupòsit és: si la interpretació rebuda és la més fidel, encara que costi, la vull fer meva, la vull internalitzar; però, i si no ho fos? 

Aquesta fou l’experiència dels esclaus negres nord-americans. Una experiència impressionant, increïble. És un fet del tot extraordinari que fossin capaços de donar la volta a la religió que havien rebut dels seus explotadors. Els colons blancs els van predicar el Crist perquè acceptessin el seu esclavatge com a voluntat de Déu. Ells van escoltar el Crist i van entendre que el seu esclavatge era contrari a la voluntat de Déu. Però abans d’escoltar el Crist (abans que el Crist els fos oficialment predicat) ja havien escoltat l’Esperit del Crist que clamava dintre seu amb gemecs inefables. Per això van reconèixer el Crist tan depressa i amb tanta precisió. 

És molt important insistir en aquest punt perquè sovint és font de malentesos. La teologia crítica no té per objectiu fer dir al Ressuscitat allò que serveix els interessos reals o imaginaris del teòleg/a. No es proposa manipular el Ressuscitat sinó ser-hi fidel. Ha percebut un Crist desfigurat i cerca de trobar el seu rostre veritable. 

L’objectiu de la teologia crítica és doble: 

1. Posar en evidència els aspectes de la interpretació rebuda que generen contradiccions 

2. Oferir alternatives d’interpretació teològicament consistents que permetin superar aquestes contradiccions 

Com que aquestes contradiccions sovint són generades per situacions de discriminació o injustícia, a les teologies crítiques també se’ls anomena teologies de l’alliberament. 

La teologia feminista és una modalitat de Teologia Crítica o de l’Alliberament. Normalment, calen tres condicions simultànies per a que puguem parlar de teologia feminista o de teòleg/a feminista: 

1. experiència de contradicció: una persona, no necessàriament una dona, troba problemàtica o contradictòria la manera que té la seva comunitat de fe de conceptuar teològicament la identitat o la funció social/eclesial de les dones. 

2. presa de posició personal: aquesta persona arriba a la conclusió (provisional i sempre oberta a la possibilitat d’error) que el que ha de canviar no és la seva percepció sinó algun aspecte de la interpretació teològica rebuda 

3. presa de posició institucional: la institució que vetlla per la integritat doctrinal de la comunitat de fe a la qual pertany aquesta persona no està d’acord amb la seva interpretació (la qual cosa no vol dir, encara que pot passar, que li prohibeixi investigar en aquest sentit) 

El camí del teòleg/a feminista és, doncs, necessàriament, un camí de lluita i de reivindicació, però això no vol dir que hagi de ser NOMÉS un camí de lluita o de reivindicació. No ho és. És també, i en la mateixa mesura, un camí de gratuïtat, de do, de sorpreses i regals inesperats, de descobertes que eixamplen cada vegada més l’horitzó inicial sense, però, diluir-lo ni poc ni gens sinó afinant-lo cada vegada més, fent-lo més precís, donant-li un sentit ple. 

És camí de lluita, és camí de gratuïtat i, sobretot, és camí de germanor, de solidaritat, d’encarnació, d’implicació en els dolors i les joies dels qui pateixen a causa de les infidelitats (de tots i totes, les nostres també) al Ressuscitat. 

Amb això hauria de quedar clar que, tot i que de vegades s’han utilitzat com si fossin termes sinònims, no és el mateix la teologia femenina que la teologia feminista; ni és el mateix la perspectiva femenina que la perspectiva feminista. La perspectiva femenina, a diferència de la feminista, no té per què néixer d’una contradicció, ni té per què posicionar-se de forma crítica davant de ningú. 

Un segon aclariment: que la contradicció originària de la teologia feminista faci referència a la manera de conceptuar la identitat o la funció de les dones, no vol dir que els teòlegs i les teòlogues feministes s’interessin només per això o no percebin cap altra discriminació feta en nom de Déu. No es tracta d’excloure cap opressió ni de rivalitzar entre elles per decidir quina és la més important: la dels homosexuals, la de les dones, la dels pobres del 3r món, la dels pobres del 4t món, la dels africans, la dels immigrants, la dels anomenats “indígenes”, la dels disminuïts físics o psíquics ... “Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats. Jo us faré descansar”, diu el Senyor. Lluitar per una d’aquestes causes equival a lluitar per totes elles. La causa no és més que la concreció (encarnació) de la fidelitat al Ressuscitat en la meva vida (en la de cadascuna i cadascú) i ha d’entomar els reptes que això li suposi tal com vagin venint. 

Ja es veu, doncs, que el perill d’una investigació teològica d’aquestes característiques (apassionada i compromesa en la lluita social) és el BIAIX, és a dir, la DEFORMACIÓ del material investigat en funció dels propis interessos i objectius o en funció de les pròpies passions. Aquest perill és real. No s’ha de negar. S’ha de descobrir d’entrada i s’han de prendre les precaucions metodològiques necessàries per minimitzar-lo. 

Dit sigui de passada, no hi ha cap investigació teològica exempta de perills. En contraposició al perill de BIAIX/DEFORMACIÓ INTERESSADA atribuïble a la teologia crítica o de l’alliberament, la teologia que no té voluntat crítica té el perill de la MANCA DE SIGNIFICACIÓ, de ser irrellevant, desencarnada. 

La teologia crítica tal com l’he caracteritzada no és res més que una concreció de l’anomenada opció preferencial pels pobres. 

Resumint aquest primer punt metodològic: què vol dir “una perspectiva feminista dels orígens cristians”? Vol dir una investigació teològica que: 

1. assumeix d’entrada que als orígens cristians les dones van ser principalment ACTORES de la història (en lloc d’assumir, com han fet fins ara sense ser-ne conscients les preteses teologies “objectives”, que les dones van ser principalment  RECEPTORES o ESPECTADORES de la història) 

2. utilitza les estratègies necessàries de recerca de dades i informació per descobrir i fer sortir a la llum (no per inventar ni per treure’s de la màniga) les empremtes històriques de l’actuació de les dones. 

3. sotmet els resultats de la seva recerca i la validesa de les estratègies emprades a l’avaluació crítica dels companys i companyes de professió. 

L’APORTACIÓ D’ELISABETH SCHUSSLER FIORENZA 

Elisabeth Schüssler Fiorenza és una teòloga i biblista d’origen alemany que va emigrar als anys 70 als EEUU juntament amb el seu marit, Francis Fiorenza, també teòleg de renom dedicat a la teologia sistemàtica. S’havien casat a Alemanya i Karl Rahner, amic i company seu, va presidir l’eucaristia del seu casament. Com a data de casament van escollir el dia en què segons el calendari litúrgic oficial tocava llegir com a segona lectura de l’eucaristia el passatge de 1Cor 11,3 que diu: “Però vull que comprengueu que tot home té Crist per cap, l'home és cap de la dona, i Déu és cap de Crist”. Potser us preguntareu, com pot ser que precisament aquesta parella  escollís per casar-se el dia que tocava proclamar aquest text? Això ho van fer perquè com que als nuvis els és permès de canviar les lectures de la celebració, van poder suprimir 1Cor 11,3 i així van aconseguir que almenys l’ any del reconeixement oficial del seu amor al si de l’Església, aquesta no proclamés com a paraula de Déu a la seva parròquia un text que de forma tan evident violentava la seva pròpia experiència de Déu i de la relació que els unia. Si la relació igualitària que els unia era signe de l’amor de Déu – i, d’això, ells no podien dubtar-ne -, com podia ser-ho també la premissa de Pau: “l’home és cap de la dona”?. Abans que Elisabeth Schüssler, ja Lucy Stone, la delicada però insubornable pionera feminista nord-americana del tombant del s. XX, s’havia negat a casar-se amb el seu estimat si l’Església insistia a imposar-los un ritual que l’obligava a ella a prometre que se sotmetria a ell i a ell a prometre que la protegiria a ella. Després de molts anys, Lucy Stone va aconseguir “dispensa” per canviar la fórmula i va poder casar-se sense haver de contradir els seus principis, però no fa gaire, a Montserrat, encara vaig sentir que en un casament feien servir la fórmula de la submissió/protecció, així que suposo que és encara vigent. El matrimoni Schüssler-Fiorenza va haver d’emigrar als EEUU perquè a Alemanya (com a tota Europa si no m’equivoco) les facultats de teologia catòliques estan sota jurisdicció eclesiàstica (el bisbe pot vetar els professors que no considera adients per al càrrec) i a Elisabeth Schüssler no li oferien cap plaça. Als EEUU, muller i marit van obtenir primer plaça de professors a la Universitat Catòlica de Notre Dame. Als anys 80 van canviar de facultat i van incorporar-se a la Divinity School de la Universitat de Harvard. En ambdues facultats, no cal dir (o potser sí que cal dir-ho i repetir-ho, això sí, amb molta paciència) el sou ofert a Francis Fiorenza sempre va ser superior al sou ofert a Elisabeth Schüssler, només pel fet de ser ell un home i ella una dona. Però bé havien d’alimentar la Chris, la seva filla, avui metgessa, i van acceptar les condicions injustes tal com les acceptem nosaltres i com han d’acceptar-les milions i milions i milions de dones i homes a tot el món. Això sí, dedicant llavors la vida, cadascú des del seu lloc i de la manera que Déu li doni a entendre, perquè les injustícies puguin ser un dia superades o, com a mínim, perquè no se les pugui anomenar tranquil.lament i sense que ningú alci la veu “pau i benestar” ni, encara menys, “Regne de Déu”. 

Elisabeth Schüssler ocupa actualment la càtedra Krister Stendahl de Sagrada Escriptura i Interpretació a la Harvard Divinity School. Ha estat la primera dona president de la Societat (Nord-Americana) de Literatura Bíblica (1987). El seu llibre més conegut és En Memòria d’Ella (1983), del qual parlarem tot seguit, i les seves publicacions inclouen també: El llibre de l’Apocalipsi: Justícia i Judici (1984), Pa i no Pedres: El Repte de la Interpretació Bíblica Feminista (1986), L’Apocalipsi: la Visió d’un Món Just (1991) i Però Ella va Dir: la Retòrica de la Interpretació Feminista de l’Alliberament (1992).

És fundadora i co-editora del Journal of Feminist Studies in Religion i ha editat en col.laboració tres números de la revista Concilium: L’Holocaust com a Interrupció (n.175); Les Dones, Invisibles a l’Església i a la Teologia (n.182); i Maternitat: Experiència, Institució, Teologia (n.206). 

L’any 1983, Schüssler Fiorenza va publicar el seu mundialment famós In Memory of Her (En Memòria d’Ella), subtitulat “una reconstrucció teològica feminista dels orígens cristians”. El llibre ha tingut una amplíssima difusió (publicat en anglès, va ser traduït a l’holandès, japonès, coreà, alemany, francès, castellà, italià i suec). Com remarcà l’autora l’any 1994 en motiu del desè aniversari de la publicació de En Memòria d’Ella, el llibre anava dirigit a un públic doble: d’una banda al públic especialitzat (biblistes, teòlegs/es, historiadors/es ...), i de l’altra a dones pertanyents a l’àmbit acadèmic o eclesial que podien no tenir cap formació prèvia sobre el tema. Tot un repte aconseguir ser rellevant a dues audiències tan diferenciades! El resultat fou que el llibre no només va aconseguir interessar ambdues audiències, sinó que – o, sorpresa! – una darrera l’altra, les “dones sense preparació prèvia” que van estudiar-lo en grup i van discutir-lo entre elles tot aplicant-lo a la seva situació de vida, van entendre millor els conceptes-clau  del llibre i les seves implicacions pràctiques, que la majoria de professors (i professores!) universitaris que van llegir-se’l al seu despatx. 

Segons afirma l’autora: 

En Memòria d’Ella comença amb la premissa fonamental que en el passat, les dones no han estat només discriminades i victimitzades; han estat també agents de la història que han produït, definit i sostingut la societat  en general i les relacions socio-religioses del cristianisme primitiu en particular”. 

I afegeix: 

[L’objectiu del llibre és ajudar a] “aprendre a llegir els textos bíblics no com a ‘paraula de Déu’ o com a afirmacions doctrinals, sinó com a testimonis de la lluita entre la praxi igualitària del cristianisme primitiu i la praxi de submissió patriarcal” 

Per als qui no hagueu llegit el llibre, val la pena recordar aquí la imatge central que fa servir l’autora com a metàfora, a la qual fa referència el títol del llibre. Es tracta del passatge de Marc 14, 3-9 (traducció de la BCI): 

Jesús es trobava a Betània, a casa de Simó el Leprós. Mentre era a taula, vingué una dona que duia una ampolleta d’alabastre plena d’un perfum de nard autèntic i molt costós. La dona trencà l’ampolleta i buidà el perfum sobre el cap de Jesús. Alguns comentaven indignats: ‘De què serveix llençar així aquest perfum? S’hauria pogut vendre per més de tres-cents denaris i donar els diners als pobres’. I la censuraven. Però Jesús digué: ‘Deixeu-la! Per què la molesteu? Ha fet amb mi una bona acció. De pobres, en teniu sempre amb vosaltres, i els podreu fer el bé sempre que voldreu; en canvi, a mi no sempre em tindreu. Aquesta dona ha fet el que podia fer: s’ha anticipat a ungir el meu cos preparant-lo per a la sepultura. 

I ara ve el fragment que ens interessa particularment. Diu Jesús: 

Us asseguro que, quan l’evangeli serà anunciat per tot el món, també recordaran aquesta dona i diran això que ha fet. 

Aquest darrer verset traduït literalment diu: 

Us asseguro que, quan l’evangeli serà anunciat per tot el món, PARLARAN DEL QUE (ELLA) HA FET, EN MEMÒRIA D’ELLA. 

Afirmació extraordinària que l’evangelista posa en boca de Jesús. Quan l’evangeli serà anunciat per tot el món ... parlaran ... en memòria d’ella, és a dir, no es pot proclamar el kerigma cristià sense recordar el que ha fet la dona ( parlaran del que ella ha fet ), però, sobretot, sense recordar-la A ELLA. No diu “parlaran d’ella per tal de recordar el que ha fet”, sinó “parlaran del que ha fet per tal de recordar-la a ella”. El record del que han fet les dones i, sobretot, el record de les dones, del fet que han existit i pensaven, sentien i estimaven i, pensant, sentint i estimant feien i fan, no importa si conscientment o inconscient, història; feien i fan, juntament amb els homes, el món. Feien i fan, juntament amb els homes, el Regne de Déu. Com podem anunciar el Regne de Déu sense parlar de les dones? 

Aquí ve a tomb, encara que pugui semblar una mica densa, la cita de Hanah Arendt amb què Elisabeth Schüssler encapçala la reedició de En Memòria d’Ella

Si bé és veritat que tota reflexió s’origina d’un record, ho és també que no hi ha cap record que pugui considerar-se segur fins que no es condensa i destil.la en un marc de nocions conceptuals al si del qual pot afirmar-se i desplegar-se ... El que redimeix els afers dels mortals de la seva intrínseca futilitat no és res més que aquest parlar-ne que no cessa, aquest parlar-ne que al seu torn esdevé futil a no ser que certs conceptes, certs indicadors de camí útils per a un record futur o, simplement, per a l’orientació present, emergeixin d’aquest parlar-ne.  

(Hannah Arendt, On Revolution

És a dir, si volem construir (o preparar l’adveniment de) un món nou, d’un món més just, no podem prescindir dels fets passats que han estat silenciats per la història oficial, per la història dels vencedors (cf. el concepte de “memòria subversiva”, de Metz), PERÒ (afegeix Arendt i, amb ella, tot el post-modernisme en pes) no està al nostre abast recuperar els fets passats “com a fets passats” ni tindria cap utilitat fer-ho (seria futil). El que resulta útil és llegir la història i investigar-la de tal manera que il.lumini el moment present i, en lloc de nodrir i justificar la injustícia, nodreixi i justifiqui la lluita contra la injustícia. 

En el context acadèmic actual, no resulta gens fàcil fer aquesta reconstrucció alliberadora. És anar contra corrent. En Memòria d’Ella ha estat criticat perquè s’ha identificat el seu model interpretatiu amb el model proposat ja per Harnack a principis del s. XX. El model de Harnack es pot esquematitzar en quatre etapes de la manera següent: 

1. Jesús històric: El Jesús històric va superar en el seu tracte amb les dones la discriminació a què les tenien sotmeses les societats mediterrànies del s. I 

2. s. I-II: En els primers temps, el moviment de Jesús va continuar fidel a aquesta praxi igualitària 

3. s. II-IV: Al s. II aquesta praxi va començar a minvar a causa, principalment, de: 

a/ la voluntat d’inserció social de les comunitats cristianes (com podia ser acceptat el moviment de Jesús si no feia com tothom i “no posava les dones al seu lloc”?)

b/ la voluntat de distingir-se dels grups herètics (ex. montanistes) que suposadament permetien a les dones exercir posicions de lideratge 

4. A partir del s. IV: A partir del s.IV (era constantiniana, aliança de les comunitats cristianes amb els poderosos d’aquest món) la praxi igualitària va desaparèixer del tot 

En les seves línies bàsiques, aquest ha estat un model molt popular en l’àmbit dels estudis protestants perquè justifica històricament una de les seves tesis clàssiques: institucionalització/Roma = degeneració de l’ideal primigeni/corrupció. Des de l’àmbit catòlic s’ha acusat a En Memòria d’Ella de reproduir aquest model. Espero que aquesta conferència demostri que aquesta acusació és falsa i deixi entreveure la fecunditat del model interpretatiu de la seva autora. 

Al capítol 3, titulat Vers un Model Feminista de Reconstrucció Històrica,  Schüssler-Fiorenza afirma: 

La reconstrucció feminista de la història, que rebutja per principi que els textos patriarcals es puguin considerar un reflex fidel de la realitat que descriuen i es proposa d’interpretar-los críticament, ha de rebutjar també la noció d’història com a “recuperació d’allò que realment va passar”.  

Si això és vàlid pel que fa als textos històrics en general, molt més ho serà en referència als textos bíblics, l’objectiu primordial dels quals no és ni ha estat mai “fer història” sinó preservar i transmetre a les generacions futures “el significat teològic de la història”. 

La interpretació tradicional dels orígens del cristianisme no té en compte aquesta precaució metodològica. És una interpretació basada en el llibre dels Actes dels Apòstols que ens descriu un desenvolupament lineal des de la primitiva comunitat a Jerusalem fundada per Pentecosta fins a la missió universal de Pau que té el seu clímax en la seva arribada a Roma, centre polític del món greco-romà. Les cartes de Pau no s’entenen en aquest context com a fonts d’informació històrica que reflecteixen un cristianisme primitiu multifacètic i ple de conflictes, sinó com a tractats teològics doctrinals. 

Podem esquematitzar la interpretació tradicional de la manera següent: 

1. Jesús va,      a/ instituir l’Església
                       
b/ ordenar els Dotze
                       
c/ determinar les formes institucionals de l’Església 

2. Els apòstols van continuar la missió i la tasca de Jesús 

3. El missatge dels apòstols es troba codificat al Nou Testament com a Sagrada Escriptura 

4. Tots els desenvolupaments posteriors deriven de la revelació de Déu en la Sagrada Escriptura 

5. La veritable Església no s’ha desviat mai de la tradició apostòlica 

Problemes associats a aquesta interpretació: 

1. es declara basat en la Sagrada Escriptura, però no té en compte totes les dades que l’Escriptura ens aporta (= crea moltes contradiccions a nivell teòric) 

2. és destructiu per la identitat de les dones que se senten cridades al lideratge eclesial perquè, d’acord amb ell, les dones han estat sempre membres però mai líders de l’Església ( = crea moltes contradiccions a nivell pràctic/experiencial) 

Podem trobar una alternativa?
(sempre, com hem dit en les consideracions metodològiques, amb la intenció de fidelitat al Crist i a la seva Bona Nova, cercant un model explicatiu que: a/ sigui consistent amb les dades; i b/ creï menys contradiccions) 

Es tracta de, 

1. mantenir les dades objectives (ex. Jesús era un home i no una dona)

2. aportar noves dades (ex. quines eren les lleis que regulaven el dret a la propietat de les dones jueves que vivien a Galilea al s. I?)

3. INTERPRETAR de forma nova les dades antigues + noves 

Aquest tercer punt, és a dir, l’èmfasi donat a la interpretació, fa que la teologia feminista crítica també s’anomeni hermenèutica feminista crítica o de l’alliberament. 

Aquest intent de cercar una alternativa no disminueix l’autoritat bíblica. Tant bíbliques són les cartes de Pau com els Actes del Apòstols. Si, davant de les contradiccions, decidim escollir sempre els Actes en lloc de les cartes, això no és per respecte a l’autoritat bíblica; és perquè hem adoptat acríticament un model interpretatiu (hermenèutic) determinat. 

Algú pot pensar que encara que existeixin alternatives d’interpretació “tan bíbliques” com la tradicional, la tradicional té un avantatge que les altres no tenen i que és, precisament, la de ser tradicional: el fet d’haver estat adoptada com a vàlida i haver vehiculat l’experiència de Déu de tantes generacions de cristians i cristianes fidels abans nostre. A aquesta objecció només puc respondre que això ja li van dir a Sojourner Truth, l’esclava negra analfabeta que deia que Jesús no volia el seu esclavatge, i ho han repetit a tots i totes els que han fet avançar l’Església a totes les èpoques. L’argument que una interpretació és tradicional no és suficient. 

Sense entrar en detall en cap d’elles, llistem a continuació algunes de les principals qüestions actualment debatudes en referència als orígens del cristianisme (que siguin qüestions debatudes vol dir que són qüestions en què la interpretació tradicional fa temps que ha entrat en crisi i per a les quals es cerquen alternatives): 

1. la importància històrica (pre- i post- pasqual) dels Dotze
2. la institució de l’eucaristia i del baptisme
3. la relació entre carisma i càrrec eclesial
4. la diferència entre l’ethos de les comunitats apocalíptiques i de les comunitats gnòstiques
5. la juxtaposició del “paulinisme” i del “catolicisme primerenc”
6. la qüestió de la tradició apostòlica i l’heretgia
7. el problema de [l’autoritat  +  la significació] dels orígens cristians per les comunitats cristianes actuals 

En relació a totes aquestes qüestions cal insistir que no es tracta de rebutjar l’objectivitat històrica, però tampoc de pretendre assolir-la en la recuperació “dels fets passats tal qual eren”. Més aviat es tracta de redefinir l’objectivitat històrica de la manera següent: 

L’objectivitat històrica no és la recollida de “fets històrics” en estat pur, sinó la coherència de la “interpretació unitària” de l’historiador respecte als “fets”. 

Per il.lustrar fins a quin punt la “visió del món” de l’historiador influencia la seva interpretació dels “fets”, ve a tomb l’exemple citat per Riane Eisler al seu llibre The Chalice and the Blade (New York: HarperCollins, 1987; pp.4-5). L’exemple es pot resumir de la manera següent:

Esquema de dues pintures paleolítiques

Figura 1.                                                                                            Figura 2.

                                                         

Interpretació tradicional 

Figura 1. Imatge màgica que precedeix a la caça i està destinada a invocar l’ajut dels déus.

Figura 2. Mare i fill protegits per les armes dels guerrers de la tribu. 

L’objecte d’interès              s’interpreta com UNA FLETXA 

Contradiccions originades per la Interpretació Tradicional: 

1. Per què la majoria de les fletxes de les suposades escenes de caça tenen una trajectòria tan desviada respecte el seu objectiu? 

2. Per què les puntes de les poques fletxes que van dirigides en la direcció suposadament correcta estan a l’inrevés? 

(Ucko P, Rosenfeld A. Paleolithic Art. New York: McGraw-Hill, 1967; pp. 100, 174-95, 229). 

Interpretació Alternativa 

L’objecte que hem designat com a objecte d’interès no s’interpreta com una fletxa sinó com UN ARBRE (Marshack A. Roots of Civilization. 1973. p. 219).
Figura 1.
Descripció d’un animal en el seu entorn natural.
Figura 2.
Descripció d’una mare i el seu fill/a en el seu entorn natural. 

Contradiccions resoltes per la Interpretació Alternativa 

1. Si l’objecte d’interès no és una fletxa sinó un arbre les dues contradiccions originades per la interpretació tradicional queden resoltes 

2. A més, la interpretació alternativa resol una altra contradicció que tenia intrigats els antropòlegs: Per què els artistes paleolítics, tot i viure immersos en la natura, no la van representar mai? 

Contradiccions originades per la Interpretació Alternativa 

La interpretació alternativa no origina cap contradicció a nivell de les dades objectives, però com  que demana canviar la visió dominant costa molt d’introduir. A les escoles encara s’ensenya la versió “fletxa” encara que contradigui el principi de simplicitat. 

Si estem d’acord que “la visió del món” de l’investigador condiciona la interpretació que aquest fa de les dades objectives, llavors no podem pretendre dur a terme una interpretació feminista dels orígens cristians sense canviar la nostra visió del món en què aquests primers cristians van haver de viure. Per descriure el pas de la visió tradicional a la visió feminista, podem considerar tres etapes: 

1. visió tradicional del món greco-romà + interpretació tradicional dels textos bíblics = PERSPECTIVA TRADICIONAL DELS ORÍGENS CRISTIANS 

2. visió tradicional del món greco-romà + interpretació feminista dels textos bíblics =CONFUSIÓ

3. visió feminista del món greco-romà + interpretació feminista dels textos bíblics =PERSPECTIVA FEMINISTA DELS ORÍGENS CRISITANS 

Amb l’expressió “visió feminista del món greco-romà” no volem dir, és clar, aplicació indiscriminada dels paradigmes teòricament igualitaris del s. XXI a l’època greco-romana. Volem dir substitució d’una visió del món greco-romà que només té en compte com eren i què feien els homes barons lliures i de classe social alta ( = visió tradicional), per una visió que tingui en compte com eren i què feien els homes i les dones lliures i esclaus i de totes les classes (= visió feminista).  

L’articulació d’una “perspectiva feminista dels orígens cristians” passa, doncs, per poder respondre la següent pregunta: Als primers segles del crisitanisme, què representava ‘fer-se cristiana’ per a una dona de Samaria, per a una dona jueva de Corint o per a una dona gentil de Galàcia o de Tessalònica?; Com afectava aquesta conversió la seva situació social, econòmica, cultural? 

Per començar a respondre aquesta pregunta, Elisabeth Schüssler es basa en el treball de la historiadora clàssica Marilyn Arthur. Marilyn Arthur ha estudiat l’evolució de dos conceptes-clau per entendre la vida política, econòmica i social de les dones inmerses en el context cultural greco-romà. Els dos conceptes clau són: el concepte “CASA” i l’antítesi “ESPAI PÚBLIC/ESPAI PRIVAT”. Vegem molt succintament les conclusions a què arriba Marilyn Arthur:

ETAPA I

època aristocràtica (Atenes pre-democràtica, Roma republicana) 

- la casa és una unitat +/- autòctona

- no es diferencia espai públicespai privat 

Les dones, en general, interactuen amb l’entorn de forma no radicalment diferent de com ho fan els homes (i.e. les dones de classe social alta tenen una relativa llibertat de moviment i de control sobre les seves vides; les dones esclaves, com els homes esclaus, estan sotmesos als seus amos).

ETAPA II

democràcia grega clàssica (Atenes democràtica, sorgeix el concepte de POLIS) 

- la casa esdevé la unitat bàsica de producció; no es defineix ja en funció de si mateixa sinó en funció del “bé social”
- se separen els espais públic-privat (casa = espai privat) 

Només els homes-barons caps de casa són considerats CIUTADANS AMB PLENS DRETS (ex. a la Política d’Aristòtil la unitat d’anàlisi política no és “la persona adulta” sinó el baró que es pressuposa encarregat d’una “casa” i de les dones, nens i esclaus/esclaves que hi habiten). 

Les dones lliures que eren ESPOSES dels ciutadans de classe mitja queden confinades a la “casa”, a la producció dels fills legítims i a la supervisió del treball dels esclaus. 

Les dones lliures que no estaven casades vivien de forma molt diferent a les ESPOSES i podien moure’s amb llibertat a l’esfera pública.

ETAPA III

període hel.lenístic 

L’Imperi guanya importància en contra de la POLIS:
- la casa deixa de ser la unitat de producció i les dones guanyen independència i influència
- la ciutadania deixa de dependre de la pertinença a una família (esdevé un dret individual) 

Les lleis de l’Imperi no es concentren tant com les de la polis en les dones com a productores de descendència legítima; les dones deixen de definir-se únicament per la funció reproductora i adquireixen el dret a la propietat. 

Les dones poden guanyar-se la ciutadania per haver fet un servei públic meritori i poden tenir càrrecs oficials 

ex. Hipàrquia, l’esposa del filòsof cínic Crates, en ser criticada pel fet de participar en discussions públiques i pel fet de considerar-se “filòsofa” i viure com a tal, va respondre a qui la criticava:
“Et sembla que he estat mal aconsellada perquè he decidit cultivar el meu esperit en lloc de perdre el temps teixint i desteixint?”
(i esperant el meu home, podem afegir recordant Penèlope). 

Juntament amb el canvi socio-polític (de polis a imperi) arriba un canvi en la conceptualització de la identitat de les dones. Què és “ser dona” (de la mateixa manera que què és “ser infant” o “ser persona”) no ha estat mai un concepte fix. La definició ha variat, varia i seguirà variant segons les circumstàncies. A la polis es contraposava la natura a la cultura i s’associava a les dones amb la natura (sexualitat, reproducció); la natura (i, en conseqüència, les dones) s’havia de mantenir en l’àmbit privat perquè calia controlar-la per poder construir una societat culturalment elevada. (NOTA: La justificació ideològica del control d’unes persones sobre les altres acostuma a ser la conceptualització de la inferioritat dels qui gaudeixen de menys drets; la realitat és que el control té com a objectiu proveir la infra-estructura necessària per alliberar el temps i les forces d’uns quants per a la vida elevada (ex. el règim de germans llecs i pares vigent fins fa poc a la majoria de comunitats religioses, o l’ambigua i perillosa expressió, en la majoria dels casos certa, que darrera de tot gran home hi ha sempre una gran dona).  

Al període hel.lenístic, a diferència del període de la polis, les dones participaven lliurement en les religions mistèriques, els cultes ecstàtics i les escoles filosòfiques perquè aquestes associacions no conceptuaven el món natural com a antítesi de la cultura i la racionalitat.

ETAPA IV

imperi romà 

L’imperi romà de la primera hora es va assemblar més a la democràcia grega que a l’imperi hel.lenístic. L’emperador August cerca de promocionar la família i dóna a l’Estat més control sobre ella. Per primer cop, escriptors romans, com Tàcit o Juvenal conceptuen explícitament “la dona” com una amenaça per la CULTURA i s’esplaien en diatribes contra elles 

PERÒ ...

La història, encara que sovint ho pugui semblar, no acaba de tornar mai enrera. 

A l’imperi romà, a diferència de a la democràcia grega clàssica i gràcies a la influència del període i la cultura hel.lènics, les dones segueixen mantenint una certa independència econòmica i legal, a desgrat del concepte de paterfamilias i de la custòdia legal del marit sobre la muller i sobre tots els membres de la família (recordem la fòrmula tradicional del matrimoni: per a ell, Jo et protegiré; per a ella, Jo t’obeiré, em sotmetré a tu). 

Les dones romanes, a diferència de les dones gregues del període democràtic, participaven lliurement en els actes públics i en els banquets. 

Les dones romanes, tot i que no en la seva majoria, prenien possessió de càrrecs públics juntament amb els homes i feien la funció de “benefactores socials”, col.laborant amb els seus béns a la promoció de la seva ciutat o d’associacions que consideressin d’interès. 

Les dones romanes ocupaven càrrecs públics i posicions de responsabilitat i lideratge, però no formaven part de l’administració de l’Imperi, és a dir, no exercien càrrecs polítics

Per tant, sembla clar que tant la legislació de l’emperador August com la literatura misògina de Tàcit i Juvenal, són intents dels homes de classe mitjana de limitar o eliminar si fos possible la llibertat i els drets públics, legals i econòmics de les dones lliures i amb propietats, per tal de tornar a establir (a imitació de la democràcia grega, font d’inspiració dels intel.lectuals romans) divisòries clares entre l’espai públic (conceptuat com a masculí) i l’espai privat (conceptuat com a femení). 

NOTA: Encara avui aquesta conceptualització (públic-masculí, privat-femení) segueix vigent en expressions del nostre llenguatge comú; compari’s el significat de l’expressió home públic i el de dona pública

La interpretació tradicional considera la legislació de l’emperador August i la literatura misògina de l’època com a DESCRIPCIONS de la realitat. Això no és correcte. No són DESCRIPCIONS, sinó PRESCRIPCIONS. És a dir, intents de regular i controlar una realitat que els és contrària (hom no prescriu el que “ja és” sinó el que “no és” i hom considera que “hauria d’ésser”). 

En aquesta època no hi ha cap llei/prescripció que prohibeixi a les dones fer-se “soldat romà”; això no vol dir que hi hagués dones que fossin soldats, sinó que no n’hi havia cap que volgués ser-ho. En canvi, sí que hi ha lleis/prescripcions que prohibeixen a les dones tenir propietats massa importants o deixar-les en herència a altres dones. Això vol dir que sí que hi havia dones que tenien propietats molt importants i que volien deixar-les en herència a altres dones. 

En el context d’aquestes relacions home/dona, públic/privat, el cristianisme primitiu estructurat al voltant de les esglésies domèstiques apareix com una “zona intermitja” entre l’espai públic (masculí) i l’espai privat de la casa (femení). 

Hem vist, doncs, 2 tipus de societats pel que fa a les divisòries PÚBLIC/PRIVAT: 

- aristocràtiques:
públic/privat = classe baixa (el poble, els “comunes”)/classe alta (l’èlit, els “lores”) 

- democràtiques:
públic/privat = home (cap de casa) / dona (mestressa de casa) 

Quan Pau diu (1Cor 11,3): “l’home és el cap de la dona” està reflectint el model socio-econòmic democràtic propi de la seva època. 

Quan Pau diu (Gal 3, 28): “ni home ni dona” reflecteix, en part, les influències del període hel.lenista ( = la superació parcial de les divisòries), però va molt més enllà fins a afirmar una igualtat absoluta ( = una absència absoluta de divisòries, una deslegitimació absoluta de tota divisòria, tant les de les societats aristocràtiques com les de les societats democràtiques, en Crist). Aquesta igualtat no reflectia la pràctica social de la seva època. 

Davant de la contradicció entre 1 Cor 11,3 i Gal 3, 28, una temptació seria interpretar-los de la manera següent: 

Si rebutgem l’equivalència literal, 

            TEXTOS                  PARAULA (voluntat)

            BÍBLICS       =         DE DÉU                    

  L’alternativa sembla ser,

TEXTOS                  PARAULA (voluntat)             MEDIACIÓ
            BÍBLICS      =         DE DÉU                          +       CULTURAL

  Si aïllem la incògnita que ens interessa,

            PARAULA (voluntat)               TEXTOS                  MEDIACIÓ
           
DE DÉU                          =        BÍBLICS       -        CULTURAL 

  Aplicant la fórmula al nostre cas ens queda,

PARAULA (voluntat)
           DE DÉU          =       ( home cap de la dona + ni home ni dona ) – ( home cap de la dona)

Els termes idèntics de signe contrari s’eliminen, 

PARAULA (voluntat)
            DE DÉU            =           ni home ni dona

però ... 

Fer una interpretació bíblica d’aquest estil (per més que n’obtinguem un resultat aparentment desitjable), equival a conceptuar la MEDIACIÓ CULTURAL només en negatiu (com allò que cal eliminar per trobar la voluntat de Déu).  Equival a establir una nova divisòria, tan negativa (si no més) que les que volem superar: la divisòria Déu vs. humanitat; en lloc de natura vs. cultura faríem esperit vs. cultura, cel vs. terra. I això no. Jesús ve a esquinçar la cortina del Temple, a anunciar el cel a la terra: el Regne de Déu ja és aquí entre vosaltres (i sempre ho ha estat; cal, però, reconéixer-lo). 

NOTA: A desgrat de remarcar el que és obvi, deixem constància que rebutjar la antinòmia natura/cultura o cel/terra no equival a proposar que aquests termes siguin sinònims. Ni la natura es pot identificar amb la cultura ni el cel es pot identificar amb la terra. No són sinònims, però tampoc són antònims. Més aviat són conceptes correlatius, que no tenen sentit si no són considerats en la seva relació recíproca. 

Després d’haver considerat alguns aspectes del context cultural greco-romà i de la interpretació bíblica, podem tornar a considerar l’afirmació d’Elisabeth Schüssler que hem citat al principi: 

[L’objectiu del meu llibre és ajudar a] “aprendre a llegir els textos bíblics no com a ‘paraula de Déu’ o com a afirmacions doctrinals, sinó com a testimonis de la lluita entre la praxi igualitària del cristianisme primitiu i la praxi de submissió patriarcal.” 

L’expressió “praxi igualitària del cristianisme primitiu” no significa que el cristianisme primitiu tingués només una praxi igualitària. Com demostren els textos bíblics, aquesta praxi igualitària coexistia amb una praxi discriminatòria

Tampoc no és veritat que les cultures/societats al si de les quals va desenvolupar-se el cristianisme primitiu tinguessin només una praxi discriminatòria. Com demostren els estudis històrics, aquestes societats tenien també corrents de fons/moviments organitzats i realitzacions o costums acceptats que reflectien l’impuls vers la praxi igualitària. Cap cultura ni cap societat no ha pogut ni podrà ofegar mai aquest IMPULS vers la PRAXI IGUALITÀRIA. No ha pogut ni podrà mai perquè aquest IMPULS és el mateix IMPULS de DÉU. És la força alliberadora de l’Esperit: tots sou un de sol en Jesucrist (Gal 3,28). 

Arribats a aquest punt, pot ser que algú pensi: “Sí, sí, tot això és molt maco i sona molt bé, però els FETS són els FETS i per molta interpretació postmoderna i relativitzadora que se’ls vulgui aplicar, el FET és que no tenim cap dada de l’existència de dones amb càrrecs eclesials de lideratge com ara el presbiterat o l’episcopat a l’Església primitiva. Així que ens cal concloure que això de la PRAXI IGUALITÀRIA, per més maco que sigui, pel que fa a l’Església primitiva és més un DESIG que no pas una REALITAT”. 

¿És veritat que no tenim cap dada sobre l’existència de dones amb càrrecs eclesials de lideratge com ara l’episcopat o el presbiterat a l’Església primitiva? 

Aquesta pregunta és la que es va formular una jove investigadora alemanya que va defensar la seva tesi doctoral a la Universitat d’Hamburg l’any 1993. El seu nom és Ute Eisen. Després d’obtenir el doctorat, Ute Eisen va publicar la seva tesi en alemany l’any 1996 i l’any 2000 els benedictins nord-americans de la Universitat de St. John van publicar la traducció anglesa que és la que jo citaré. 

Es tracta d’un estudi epigràfic i literari sobre les dones que van tenir càrrecs oficials als orígens del cristianisme. 

Per estudi epigràfic s’entén l’anàlisi de les inscripcions arqueològiques que s’han conservat fins avui: inscripcions gravades sobre pedra en monuments commemoratius, en mosaics, en edificis i, sobretot, a la llosa de les tombes cristianes. L’anàlisi de les inscripcions arqueològiques forma part de les estratègies del teòleg/a crític que hem anomenat en la introducció. Tot i que s’ha fet fins fa ben poc, no pot considerar-se que els documents prescriptius o doctrinals pertanyents a un determinat període històric reflecteixin el conjunt de la realitat d’aquest període (recordem la legislació d’August i la literatura de Tàcit i Juvenal). La història “oficial” sol ser la més ben conservada i és sempre la història dels vencedors. Les veus alternatives acostumen a ser-hi presents de forma tan desfigurada que ens cal anar a buscar informació d’altres fonts per tal de fer-les intel.ligibles. 

Això és el que ha fet Ute Eisen. 

De les 50.000 inscripcions cristianes conegudes fins ara, Ute Eisen n’ha revisat 2.000 i n’ha escollit 350, en la seva major part pertanyents als primers segles del cristianisme, que tenen com a protagonistes dones amb càrrecs oficials a l’Església. 

NOTA: 350 de 2.000 representen exactament un 17,5%. No està malament per començar, si considerem que els països amb quota mínima de participació de les dones als càrrecs públics, normalment s’acontenten amb un 25%. 

Les inscripcions revisades estan escrites en grec o en llatí. Les gregues provenen sobretot de l’Àsia Menor i, en menys quantitat, d’Egipte, Síria i Palestina. Les llatines provenen d’Itàlia i les províncies romanes annexes. El període estudiat s’estén de finals del s. II (moment en què apareixen els primers testimonis epigràfics cristians) fins a finals de l’època bizantina (inici de l’Edat Mitjana), però de l’època bizantina n’hi ha poques. 

La majoria són inscripcions funeràries, paraules gravades sobre la llosa de milers de tombes escampades per tota la geografia mediterrània. Dones enterrades però no mortes que esperaven en silenci que algú estigués disposat a escoltar-les per confiar-li el seu secret. 

Algunes d’aquestes inscripcions pertanyen al gènere anomenat “poesia funerària” i són força elaborades. La majoria, però, són prosaiques. Indiquen simplement el nom i el títol/càrrec de la difunta. Aquestes darreres són de gran importància perquè ens indiquen que no estem parlant de 2 o 3 excepcions tan extraordinàries que van originar poemaris i mausoleus, sinó d’un fenomen molt més estès. 

La interpretació tradicional de les inscripcions simples (nom + càrrec) ha estat fins ara: “Joana, bisbessa” = “Joana, dona del bisbe”. Però quan a aquestes inscripcions simples se’ls afegeixen les inscripcions que ens donen més informació o que fan referència a dones de les quals tenim notícia històrica per una altra banda i sabem que no tenien un marit bisbe, la interpretació patriarcal deixa de ser la més òbvia. 

Vegem-ne uns exemples. 

1. LA BISBESSA Q                               finals s. V/ inicis s. VI                   Úmbria (Itàlia)                                                                     
- gènere poesia funerària
“Si vols
(noti’s: “si vols”), viatger, reconeix aquesta inscripció: aquí jau la venerable BISBESSA (uenerabilis femina episcopa) Q ... Descansi en pau”. 

Aquesta inscripció es coneix de fa temps i s’interpretava en el sentit que Q (la resta del nom és il.legible) era l’esposa d’un bisbe 

però  ... 

a) una carta de l’any 494 (o sigui, contemporània a la tomba), el Papa Gelasi I dóna testimoni que al Sud d’Itàlia i a Sicília hi havia en aquells moments dones que presidien la litúrgia cristiana 

b) la Història de Gregori de Tours escrita a la segona meitat del s. VI quan parla de les esposes dels bisbes no les anomena mai EPISCOPAS sinó CONIUX 

 2. LA BISBESSA TEODORA                                 s. IX                              Roma (Itàlia)
La bisbessa Teodora fou la mare del Papa Pasqual I. En el Liber Pontificalis es deixa constància de qui era el pare del Papa Pasqual I: es deia Bonosus i no era bisbe ni tenia cap altre càrrec eclesial. 

El Papa Pasqual I és conegut pel programa de restauració i edificació d’esglésies que va caracteritzar el seu pontificat. En una de les esglésies que va fer restaurar, l’església de Sta. Prassede, hi va fer construir un altar dedicat a St. Zenó i el va fer decorar amb mosaics. A la capella de St. Zenó hi ha dues inscripcions que fan referència a la bisbessa Teodora

a) la inscripció del mosaic 

T E  P I S C O P A

H

E                                 El mosaic conté una imatge de l’anyell a sobre de

O                                la muntanya del paradís i un bust de “Teodora,

D                                 bisbessa”. Teodora està representada amb un hal.lo

O                                rectangular, propi de les persones vives d’alt rang.

R

A 

b) la inscripció del relicari
A les línies 2 i 3 s’identifica Praesul com al Papa Pasqual I.
Les línies 36 a 41 diuen el següent,

“... el susdit Praesul ha col.locat a l’entrada de la basílica, al costat dret, al lloc on descansa el cos de la seva graciosíssima mare, Domna Teodora, bisbessa, els cossos dels qui mereixen tota reverència ...” 

- interpretació tradicional: 

1.- Teodora, bisbessa = Teodora, dona del bisbe 

quan es descobreix al Liber Pontificalis que Bonosus no era bisbe s’interpreta: 

2.- Teodora, bisbessa = Teodora, abadessa 

quan es fa evident que a les abadesses, tot i portar en alguns casos mitra i bàcul, no se les ha anomenat mai EPISCOPAS, s’interpreta: 

3.- Teodora, bisbessa = Teodora, mare del Papa 

I aquesta és la interpretació oficial avui dia: s’entén que el Papa Pasqual I va voler honorar la seva mare atribuint-li el títol honorífic de “bisbessa” 

Vegem ara uns exemples de dones presbíteres, 

 1. LA PRESBÍTERA AMMION                       s. III                          Frígia (Àsia Menor)  

“El bisbe Diogas en memòria d’Ammion, presbítera” 

- interpretació tradicional: 

1.- Ammion, presbítera = Ammion, la vella 

més endavant, aprofintant el fet que la tomba es troba a Frígia (orígen de l’heretgia montanista) i menystenint el fet que les tombes montanistes acostumen a identificar-se com a tals, la interpretació oficial passa a ser, 

2.- Ammion, presbítera = Ammion, presbítera de l’heretgia montanista 

2. LA PRESBÍTERA EPIKTO                          s. II-IV                       Tera (Grècia) 

“Àngel d’Epikto, presbítera”  (presbytides) 

- els àngels es consideraven en algunes comunitats cristianes com a guardians de les tombes 

- la paraula que apareix en aquesta inscripció no és “presbítera” com en la resta de casos, sinó “presbitida” 

- el cànon 11 del sínode de Laodicea deixa constància que “presbitida” equival a “presbíter” 

- interpretació tradicional 

Epikto, presbítera = Epikto, presbitida 

ignorant el cànon 11 del sínode de Laodicea i interpretant presbitida com una mena de càrrec menor que no comportava ordenació 

 3. LA PRESBÍTERA ARTEMIDORA               s. II-III                       Egipte 

 4. LA PRESBÍTERA KALE                              s. IV-V                       Sicília 

 5. LA PRESBÍTERA LETA                               s. IV-V                       Itàlia 

 6. LA PRESBÍTERA FLAVIA VITALIA        a. 425                          Salona (Iugoslàvia) 

 7. UNA SACERDOTA                                     s. V-VI                       Salona (Iugoslàvia)  

la inscripció està molt feta malbé; només s’hi llegeixen les paraules “sacerdota” i al costat s’hi veu una creu cristiana 

interpretació tradicional: 

sacerdota + creu cristiana = sacerdotessa pagana 

En conclusió, 

Si volem anunciar el veritable evangeli de Jesucrist, hem de fer memòria d’ella. Hem de fer memòria de totes elles. No podem oblidar-les sense desfigurar el rostre de Crist. Ens cal recuperar el record de la seva existència i de la seva lluita. Ens cal donar testimoni i interpretar teològicament el seu dolor, el dolor que han causat i segueixen causant a les dones les pràctiques i les interpretacions patriarcals de la Bona Nova, per tal d’alliberar en benefici de tots i totes el poder emancipatori de la comunitat cristiana.