LA PARAULA ES FA CARN                 Regina Goberna

En la vida monàstica ben aviat t’adones que el que dóna intensitat al dia a dia és l’anar seguint la vida de Jesús a través de l`any litúrgic. I això s’esdevé, sobretot, a través de la Paraula que tan generosament la litúrgia posa al nostre abast.
Es per això que en proposar-me parlar del Nadal, voldria fixar-me en alguns textos bíblics propis d’aquesta tan preciosa solemnitat.

GENEALOGIA
La llarga llista de noms pot resultar pesada si no t‘hi fixes una mica. Tothom sap que la genealogia de Mateu i la de Lluc tenen molt poques coincidències. Essent d’arrel palestinenca, Mateu cita molts més noms bíblics, mentre que Lluc, de cultura grega, mes desconeixedor de la Sagrada Escriptura, s’inventa (o no sabem d’on treu) quaranta dels noms que posa. I curiosament el nom de "Mataties" es repeteix sis vegades amb diverses variants (Mataties i Matat dues vegades cada un, i Matata i Maat una vegada).
Mentre Mateu comença la llista amb Abraham, el pare del poble d `Israel, Lluc hi posa Adam, el pare de tota la humanitat. Dues visions sobre els ascendents de Jesús, una jueva i l`altra grega (adreçada a l’il•lustre Teòfil segons Lc 1,3).
Seguint la genealogia de Mateu, el primer que crida l’atenció és la presència de quatre dones, totes elles estrangeres i la majoria prostitutes: Tamar, Rahab, Rut i Betsabé. En Mateu l’ascendència de Jesús tampoc exclou els pagans, ell que dirà al final de l’evangeli "aneu per tot el món"... Amb Mateu, a més, em voldria fixar en alguns dels noms, per donar- los "rostre": Fares és el petit dels dos bessons fills de Tamar (sovint Déu escull els petits).
Naason és ajudant de Moisès durant el pas pel desert. I entre els rels dolents sobresurten Acaz i Manassès que arriben a cremar els seus fills en honor dels ídols al lloc on, segons el profeta Jeremies, es dirà "el Tofet", com a signe de maledicció. Lloc que, segles després, serà convertit en "sepultura de forasters", quan els sacerdots el compraran amb el preu de la sang de Jesús. Avui en aquest lloc hi ha un monestir.
I justament entre aquests dos reis perversos, hi ha Ezequies un dels reis més bons, figura de l’Emmanuel, en néixer de la "dona que esperava un fill" (l’ esposa d’Acaz, segons el "senyal" promès pel profeta lsaïes. Finalment trobem el gran rei Josies que, després de descobrir el llibre del Deuteronomi, duu a terme la reforma religiosa més important de la història d’ lsrael.

Llevat, doncs dels patriarques, i, evidentment de David i Salomó, només els noms d’ Assà i el seu till Josafat, d’Ozies que era lepròs, i el del seu fill Jotam, tots els altres foren dolents als ulls de Déu. Queda clar, doncs, que en fer-se home, el Fill de Déu assumeix en la pròpia cam, el nostre pecat. Finalment després de la deportació, Mateu posa set , noms, també totalment desconeguts, i diferents dels de Lluc.
En acabar la genealogia, Mateu fa notar que d’Abraham fins a David hi ha catorze generacions, de David fins a la deportació catorze més, i de la deportació fins a Jesús catorze igualment. El numero catorze pels jueus significa el nom de "David" (els números es fan amb lletres). Repetit tres vegades vol dir, entre els semites, una certesa absoluta. Amb això Mateu no fa mes que insistir en la messianitat davídica de Jesús.

INFANTESA DE JESUS
Només Mateu i Lluc ens parlen dels naixement de Jesús i de la seva infantesa, i ens en parlen sota perspectives ben diferents.

Infantesa en Mateu
Mateu, l’ evangeli palestinenc, se centra en la figura de Josep (no en Maria). Josep esdevé el patriarca de la casa de Betlem (Natzaret serà el lloc on aniran en retornar d’Egipte).
Un àngel, doncs, diu a Josep, l`home “just i bo", que no tingui por de prendre Maria per esposa, ja que ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant. Ell, Josep, li imposarà el nom d’ “Emmanuel". Després del naixement a Betlem, complint la profecia de Miquees (en Mateu el compliment de les profecies de l’AT donen estructura a l’obra), vénen uns “savis" a adorar el Rei infant (de qui David ha estat figura), a qui ofereixen or reial, encens diví, i mirra per a la seva sepultura com a home. Després del naixement, Josep rep del cel l’ordre de portar el Nen i la Mare cap a Egipte, a fi d’acomplir la història del poble d’ lsrael. I quan Herodes mata els innocents esdevenen reals les paraules de Jeremies sobre el plor de Raquel a Rama.
No cal dir, doncs, que per a Mateu, Betlem no es petita, ja que és la ciutat de David, que Egipte és una experiència cabdal per al poble, i que el plor de Raquel recorda tot el dolor d ’ lsrael al llarg de la història.
 
Finalment, un altre àngel mana a Josep que "retorni d’ Egipte’, i és aleshores que la Sagrada Família s’instal•la a Natzaret.
Jesús, el Déu amb nosaltres (Emmanuel), és, també, el fill d’ lsrael, el poble escollit que el rebutjarà i aleshores l’evangeli serà anunciat als pagans. Una obertura que costarà, Deu i ajut, als qui de sempre s’han sentit els privilegiats de Déu. Gosaria recomanar la pel•lícula de “Pedro y Pablo” que es troba a la pàgina de catequesi del nostre web: wwwbenedictinescat.com/montserrat/catequesicat.html on es veu clarament l’ "escandalosa" que va ser pels jueus l’obertura de l’evangeli als pagans. Una ordre de Jesús que tots els apòstols havien rebut, però que sobretot va dur a terme l`apòstol dels gentils.

lnfantesa en Lluc
La narració de Lluc està centrada en Maria, la mare de Jesús, i en altres dones: la cosina Elisabet , i Anna la profetessa que viu al temple. Com en la resta de l’evangeli, Lluc es fixa especialment en les dones, i en tots els altres pobres i marginats del poble d’ lsrael. L’estructura de la infantesa de Jesús en Lluc és senzilla. Pel llibre dels Fets (2a part de l’obra de Lluc) sabem que Joan Baptista va tenir molta importància (el cita una desena de vegades), i és per aquest motiu que ell compara els dos infants, Jesús i Joan, fent notar la importància i diferència entre el Fill de Maria i el d’Elisabet.

- L’anunci del naixement de Joan esdevé al Temple de Jerusalem, ell serà el darrer profeta de l’AT, fill de dos vells estèrils, d’un poble caduc, que prepararà els camins a Jesús. I, a més, Zacaries és castigat perquè "no ha cregut les paraules de l’àngel".
- L` anunci del naixement de Jesús esdevé a Natzaret, un dels pobles més rebutjats per Israel, del qual no es parla en tot l’AT. La Mare és una jove Verge (no com els vells estèrils de Joan), plena de gracia, i el seu Fill serà també Fill de l’Altíssim. No sols tindrà el tron de David, sinó que el "seu regnat no tindrà fi", no sols serà rei dels jueus, sinó tota la història de la Humanitat (Ell que és fill d’Adam). Quan Maria pregunta, l’àngel li diu que serà obra de l’Esperit Sant, perquè per a Déu "res no és impossible". I Ella, humil, es considera "Esclava" ` davant la grandesa de les paraules de l’àngel.
Lluc vol recalcar la importància d’aquesta Dona, a qui Déu ha concedit la seva Gracia.
-Trobada de les dues mares.
Elisabet, la mare de Joan, lloa Maria, y Ella lloa el Senyor.
En el Magnificat trobem un resum de la doctrina de l’evangeli de Lluc: Maria no és gran sinó "petita", i Déu és el Totpoderós que fa meravelles canviant els valors humans: dispersa els altius i derroca els poderosos, mentre exalça els humils i omple els pebres.
Alguns diuen que a Europa nosaltres "som els “darrers cristians’“, però trobo més exacte el pensament del Dr. Pere Lluis Font, que diu: "No és que l’ evangeli estigui depassat entre nosaltres, sinó que ni tan sols l’hem estrenat". Hem entès de debò els nous valors de l’evangeli? Vivim desitjant ser pobres, humils, o estimant una vida senzilla?
- Naixement i circumcisió de Joan, a qui imposen el nom de “és Déu qui salva”, mentre Zacaries fa el seu càntic: Déu ens salva a fi que li donem culte amb santedat i justícia. Joan és només el "profeta" de l’Altíssim que li prepara els camins. Ell és l’albada d’un Sol que ve del cel.
- Naixement i circumcisió de Jesús, que neix a la ciutat de David, en una menjadora. Ell que serà Pa partit per a tothom. No hi van els "savis" (Mateu), sinó els pastors, els petits i marginats que dormen al ras, Ell que és el SALVADOR. Maria, la Mare, ho guarda tot cor endins, perquè els veritables misteris passen en l’ interior de cadascú. Quan el porten al Temple per circumcidar-lo, esdevé "consagrat al Senyor" i Llum que es revela a les nacions. Els vells Simeó i Anna en són testimonis privilegiats, no els "grans" de la terra, ni els sacerdots.

En Lluc, doncs, Natzaret, Maria, Jesús, la menjadora, els pastors, ens parlen del Déu que s’acosta als HUMILS. En Mateu, en canvi, trobem el Déu d’ lsrael que ve al Poble, però que en ser rebutjat (per Herodes i els grans sacerdots), portarà la Bona nova a tot el món, representat pels "savis" que vénen de l’ orient.

Gracies, Senyor, per la gràcia de cada Nadal !